Гж 20/07

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Гж 20/07
29.05.2008. година
Београд

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против туженог "ВВ", чији је пуномоћник БА, адвокат, ради утврђења и накнаде штете, одлучујући о жалби туженог, изјављеној против решења Окружног суда у Београду П. бр. 145/2006 од 1. новембра 2006. године, у седници већа од 29.5.2008. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ решење Окружног суда у Београду П. бр. 145/2006 од 1. новембра 2006. године и предмет враћа овом суду на поновни поступак.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Окружног суда у Београду П. бр. 145/2006 од 1. новембра 2006. године издата је привремена мера у корист тужилаца тако што је од туженог одузет 8001 примерак пиратског издања романа Томаса Мана "Чаробни брег", у преводу са намачког на српски језик ДД и ЂЂ, у издању туженог, а који примерци су привремено одузети и задржани од стране Министарства трговине, туризма и услуга, Сектора тржишне инспекције, на основу решења број 334-00-00586-06 од 12.7.2006. године, с тим што се одузети примерци поверавају на чување Министарству трговине, туризма и услуга, Сектору тржишне инспекције, о трошку туженог. Одређено је да ова привремена мера остаје на снази до правноснажног окончања ове парнице, и да жалба не одлаже извршење решења.

Против првостепеног решења тужени је изјавио жалбу због битне повреде одредаба парничног поступка.

Врховни суд је испитао побијано решење у смислу члана 388. у вези члана 372. ЗПП, и нашао да је жалба основана.

Тужиоци су тужбом од 28.6.2006. године тражили да се утврди да је тужени повредио ауторска права њихових правних претходника неовлашћеним умножавањем и стављањем у промет наведеног романа, те да му се забрани даља повреда ауторских права на описани начин, уз накнаду штете због повреде ауторских имовинских права, као и објављивање пресуде о трошку туженог у јавним гласилима и уништење свих одузетих примерака спорног романа. Тужбом је предложено издавање привремене мере коју је суд усвојио. У побијаном решењу којим је усвојена привремена мера, наведено је да се одузима 8001 примерак пиратског издања романа Томаса Мана "Чаробни брег", у преводу ДД и ЂЂ, који су већ привремено одузети и задржани од стране Министарства трговине, туризма и услуга – Сектор тржишне инспекције решењем од 12.7.2006. године.

С обзиром на наведено, основано се жалбом туженог указује на постојање битне повреде из члана 361. став 2. тачка 12. ЗПП, будући да су разлози о битним чињеницама нејасни и противуречни, због чега се побијано решење не може испитати.

Наиме, према члану 182. Закона о ауторским и сродним правима, на захтев носиоца права који учини вероватним да је његово ауторско или сродно право повређено, или да ће бити повређено, суд може одредити привремену меру одузимања или искључења из промета предмета којима се врши повреда, односно меру забране настављања започетих радњи којима би се могла извршити повреда. Тужиоци су тужбом истакли и неновчано и новчано потраживање, а услови за одређивање привремене мере за обезбеђење новчаног потраживања предвиђени су у члану 299. став 1. Закона о извршном поступку, по којем се привремена мера за обезбеђење новчаног потраживања може одредити ако је извршни поверилац учинио вероватним постојање потраживања и опасност да ће без такве мере извршни дужник осујетити или знатно отежати наплату потраживања, тиме што ће своју имовину, односно своја средства отуђити, прикрити или на други начин њима располагати. Услови за одређивање привремене мере код неновчаних потраживања предвиђени су чланом 302. став 1. Закона о извршном поступку, по коме се ради обезбеђења неновчаног потраживања може одредити привремена мера ако је извршни поверилац учинио вероватним постојање потраживања и опасност да ће се остварење потраживања осујетити или знатно отежати.

Међутим, из побијаног решења којим је усвојена привремена мера произилази да су примерци романа који се одузимају од туженог већ раније одузети од стране тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и услуга, па су стога нејасни разлози у побијаном решењу да су се стекли услови из члана 182. Закона о ауторским и сродним правима да се оваква привремена мера усвоји. Стога је побијано решење укинуто.

У поновном поступку, првостепени суд ће отклонити наведену битну повреду и донети закониту и правилну одлуку о предлогу тужилаца за доношење привремене мере.

Из наведених разлога, Врховни суд је одлучио као у изреци, на основу члана 387. став 1. тачка 3. ЗПП.

Председник већа – судија,

Снежана Андрејевић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице,

Мирјана Војводић

љм