Гж 3/08

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Гж 3/08
12.06.2008. година
Београд

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Соње Бркић, чланова већа, у парници тужиoца "АА", чији је пуномоћник АБ адвокат, против туженог "ББ" и "ВВ", ради стицања без основа, одлучујући о жалби тужиоца изјављеној против решења Окружног суда у Пожаревцу Гж.бр.1348/07 од 12.9.2007. године, у седници одржаној 12.6.2008. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба тужиоца и ПОТВРЂУЈЕ решење Окружног суда у Пожаревцу Гж.бр.1348/07 од 12.9.2007. године.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Окружног суда у Пожаревцу Гж.бр.1348/07 од 12.9.2007. године, одбачен је предлог пуномоћника тужиоца за наставак поступка у предмету Окружног суда у Пожаревцу Гж.бр.226/07, као недозвољен.

Против наведеног решења Окружног суда у Пожаревцу тужилац је благовремено изјавио жалбу због битних повреда одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Првотужени је поднео одговор на жалбу.

Испитујући правилност побијане одлуке у смислу члана 372. у вези члана 388. ЗПП, Врховни суд је нашао да жалба није основана.

У проведеном поступку нема битних повреда одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 1,2,5,7, и 9. ЗПП, на које другостепени суд пази по службеној дужности, а на друге битне повреде се жалбом одређено не указује.

Из списа произилази да је тужилац 14.11.2006. године поднео тужбу ради стицања без основа по уговору о закупу закљученим са друготуженим. Решењем Општинског суда у Пожаревцу П.бр.1505/06-42 од 21.11.2006. године, Општински суд у Пожаревцу се огласио стварно ненадлежним за поступање у овој парници. Одлучујући о жалби тужиоца Окружни суд у Пожаревцу је решењем Гж. 226/07 од 7.2.2007. године, прекинуо поступак у овој парници јер је тужилац као правно лице престао да постоји, озбиром да је тужилац брисан из регистра привредних субјеката. Решењем Окружног суда у Пожаревцу Гж.бр.1348/07 од 12.9.2007. године, одбачен је предлог тужиоца за наставак поступка као недозвољен јер је у конкретном случају тужилац "АА", брисан дана __.2006. године, као неактиван из регистра привредних субјеката, те је у смислу члана 217. став 1. ЗПП, предлог за наставак поступка прекинутог решењем Окружног суда у Пожаревцу Гж.бр.226/07 од 7.2.2007. године, поднет од стране неовлашћеног лица.

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, правилно је Окружни суд применио одредбе члана 217. став 1. ЗПП када је одбацио предлог пуномоћника тужиоца поднет 13.3.2007. године, као недозвољен.

Неосновано се жалбом указује да је Окружни суд требало да донесе решење о наставку поступка јер је тужилац само пререгистрован са ортачког друштва на друштво са ограниченом одговорношћу.

Наиме, из потврде Агенције за привредне регистре Републике Србије од 24.8.2007. године утврђено је да је према евиденцији регистра привредних субјеката, привредно друштво под пуним називом: Ортачко друштво за трговину на велико и мало "АА", брисано дана __.2006. године, као неактивно из регистра привредних субјеката на основу члана 68. став 2. Закона о регистрацији привредних субјеката. Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије од 4.12.2006. године усвојен је захтев подносица регистрационе пријаве за регистрацију оснивања привредног субјекта, који је поднет од стране ГГ, те је у регистру привредних субјеката регистровано оснивање привредног субјекта "ДД".

Одредбама члана 95. став 1. ЗПП прописано је да престанком правног лица престаје и пуномоћје које је оно издало, те како је тужилац брисан из регистра привредних субјеката то је престало и пуномоћје које је законски заступник издао адвокату АБ.

На основу напред наведеног, правилно је Окружни суд одбацио поднети предлог за наставак поступка пуномоћника тужиоца од 13.3.2007. године, као недозвољен, сходно члану 217. став 1. ЗПП у вези члана 95. став 1. ЗПП.

Са изнетих разлога, Врховни суд је на основу члана 387. тачка 2. ЗПП одлучио као у изреци.

Председник већа-судија,

Снежана Андрејевић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

сд