Гж 60/07

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Гж 60/07
29.05.2008. година
Београд

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Споменке Зарић, чланова већа, у поступку признања стране судске одлуке по предлогу предлагача АА, Република Хрватска, чији је пуномоћник АБ адвокат, одлучујући о жалби учесника у овом ванпарничном поступку ББ, чији је пуномоћник БА, адвокат, изјављеној против решења Окружног суда у Сремској Митровици Р.бр.22/05 од 24.11.2005. године, у седници одржаној 29.5.2008. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ жалба учесника Милене Новаковић па се УКИДА решење Окружног суда у Сремској Митровици Р.бр.22/05 од 24.11.2005. године и предмет враћа првостепеном суду на поновни поступак.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Окружног суда у Сремској Митровици Р.бр.22/05 од 24.11.2005. године, признато је решење о наслеђивању Општинског суда у Осијеку О.бр.115/04 од 15.1.2004. године које је постало правоснажно 2.4.2004. године.

Против овог решења учесник ББ је благовремено изјавила жалбу због битних повреда одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Испитујући побијану одлуку у смислу члана 372. у вези члана 388. ЗПП, Врховни суд је нашао да је жалба основана.

Према стању у списима, предлагач је Окружном суду у Сремској Митровици поднео предлог ради признања решења о наслеђивању Општинског суда у Осијеку у којем је наведено да је признање потребно због парничног поступка који се води у Општинском суду у Шиду по тужби покојне ПП, правне претходнице предлагача, те да се ради о решењу о наслеђивању Општинског суда у Осијеку О.бр.115/04 од 15.1.2004. године које је постало правоснажно 2.4.2004. године. Наведеним решењем проглашен је за наследника АА, на покретним стварима и то на неутврђеном износу новца на текућем рачуну Славонске банке ДД Осијек иза покојне ПП рођене __, која је преминула ___.2004. године, држављанке Републике Хрватске, и то у целости као ванбрачног друга покојне.

Налазећи да су испуњени услови предвиђени Законом о решавању сукоба закона са прописима других земаља, Окружни суд у Сремској Митровици је донео оспорено решење којим је признао страну судску одлуку.

Међутим, овакав закључак нижестепеног суда се за сада не може прихватити.

Из навода жалбе произилази да се пред Општинским судом у Шиду води парнични поступак по тужби покојне ПП против тужене ББ ради раскида уговора о доживотном издржавању и по противтужби противтужилаца ББ и ВВ против противтужене покојне ПП, ради новчаног потраживања и неоснованог обогаћења. Пошто је тужиља – противтужена у току парнице умрла то је Општински суд у Шиду прекинуо поступак решењем П.411/03 од 27.12.2005. године.

Поступак признања и извршења страних судских и арбитражних одлука регулисан је одредбом члана 101. Закона о решавања сукоба закона са прописима других земаља ("Службени лист СФРЈ",бр.43/82 и "Службени лист СРЈ",бр.46/96). Из одредбе члана 101. став 2. цитираног закона, произилази да се ради о ванпарничном поступку, али и о поступку који је по својој природи контрадикторан и који би требало да омогући странкама да се изјасне о околностима и доказима релевантним за оцену основаности предлога за признање стране судске одлуке.

Основано се жалбом указује да пропуштањем достављања предлога за признање стране судске одлуке, ББ није дата могућност расправљања пред судом, а у својству противника предлагача.

Наиме, из списа произилази да предлог за признање стране судске одлуке од 25.10.2005. године није достављен противнику предлагача чиме је првостепени суд учинио битну повреду одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 7. у вези члана 388. ЗПП и члана 30. Закона о ванпарничном поступку. Суд је требао да омогући противнику предлагача да се изјасни о захтеву за признање стране судске одлуке и да након тога по правилима ванпарничног поступка утврђује постојање претпоставке за доношење одлуке о захтеву.

Стога ће у поновном поступку првостепени суд отклонити битну повреду на коју је указано те сходно члану 3. Закона о ванпарничном поступку, наложити предлагачу да уреди предлог означавањем противника предлагача, коме ће омогућити учествовање у поступку, а потом правилном применом одредаба члана 86. до 96. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља, донети нову и закониту одлуку.

Са изнетих разлога, Врховни суд је на основу члана 388. у вези члана 376 став 1. ЗПП одлучио као у изреци.

Председник већа-судија,

Снежана Андрејевић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

сд