Кд 120/2019 надлежност и састав суда

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кд 120/2019
26.06.2019. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела фалсификовање и злоупотреба платних картица у покушају из члана 243. став 4. у вези са ставом 2. у вези члана 30. и 61. Кривичног законика, одлучујући о предлогу судије појединца Основног суда у Сенти 1К 541/19 од 13.06.2019. године, за преношење месне надлежности, у седници већа одржаној дана 26.06.2019. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДРЕЂУЈЕ СЕ Основни суд у Суботици, да поступа као месно надлежан суд у кривичном предмету против окривљеног АА због продуженог кривичног дела фалсификовање и злоупотреба платних картица у покушају из члана 243. став 4. у вези са ставом 2. у вези члана 30. и 61. Кривичног законика, по оптужном предлогу Основног јавног тужиоца у Сенти Кто 463/19 од 15.05.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Основни јавни тужилац у Сенти, поднео је Основном суду у Сенти оптужни предлог Кто 463/19 од 15.05.2019. године, против окривљеног АА, због продуженог кривичног дела фалсификовање и злоупотреба платних картица у покушају из члана 243. став 4. у вези става 2. у вези члана 30. и 61. Кривичног законика.

Судија појединац Основног суда у Сенти, доставио је Врховном касационом суду предлог 1К 541/19 од 13.06.2019. године, да се у конкретном случају у смислу члана 33. Законика о кривичном поступку одреди да поступа као месно надлежан Основни суд у Суботици, из разлога целисходности.

Врховни касациони суд је размотрио списе предмета, заједно са предлогом судије појединца Основног суда у Сенти, па је нашао:

У оптужном предлогу надлежног јавног тужиоца, није предложен ни један доказ чије је извођење везано за подручје месне надлежности Основног суда у Сенти, већ је предложено да се на главном претресу изведу писани докази који се налазе у списима предмета.

Имајући у виду да окривљени АА, има пребивалиште на подручју месне надлежности Основног суда у Суботици, са станом у ..., улица ..., то је очигледно да ће се лакше и економичније спровести кривични поступак у конкретном предмету пред Основним судом у Суботици.

Са изнетих разлога, а на основу члана 33. ЗКП и члана 3. тачка 59. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци решења.

Записничар-саветник                                                                                                                               Председник већа-судија

Мила Ристић, с.р.                                                                                                                                        Невенка Важић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић