Кд 123/2019 надлежност и састав суда

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кд 123/2019
27.06.2019. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела недозвољене полне радње из члана 182. став 1. у вези члана 181. став 1. Кривичног законика и кривичног дела полно узнемиравање из члана 182а Кривичног законика, одлучујући о предлогу судије појединца Основног суда у Брусу 1К.бр.83/2018 од 10.06.2019. године, за преношење месне надлежности, у седници већа одржаној дана 27.06.2019. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За вођење кривичног поступка против окривљеног АА, по оптужном предлогу Основног јавног тужиоца у Крушевцу Кт.бр.449/18 од 20.07.2018. године, због кривичног дела недозвољене полне радње из члана 182. став 1. у вези члана 181. став 1. Кривичног законика и кривичног дела полно узнемиравање из члана 182а Кривичног законика, ОДРЕЂУЈЕ СЕ Основни суд у Крушевцу.

О б р а з л о ж е њ е

Основни јавни тужилац у Крушевцу поднео је Основном суду у Брусу оптужни предлог Кт.бр.449/18 од 20.07.2018. године, против окривљеног АА, због кривичног дела недозвољене полне радње из члана 182. став 1. у вези члана 181. став 1. КЗ и кривичног дела полно узнемиравање из члана 182а КЗ.

Судија појединац Основног суда у Брусу поднео је Врховном касационом суду образложен предлог 1К.бр.83/2018 од 10.06.2019. године, да се за вођење овог кривичног поступка одреди други стварно надлежан суд, а из разлога што је окривљени доскорашњи председник Општине ... да се у самом граду осећа тензија и да је дошло до поделе међу присталицама окривљеног и оштећене која се огледа у томе да се окупљају испред зграде суда и отежавају рад суда и поступајућег судије.

Врховни касациони суд је у седници већа размотрио списе предмета са предлогом судије појединца Основног суда у Брусу, па је нашао да је предлог основан.

Одредбом члана 33. ЗКП прописано је да на предлог судије за претходни поступак, судије појединца или председника већа, Врховни касациони суд може за вођење кривичног поступка одредити други стварно надлежан суд, ако је очигледно да ће се тако лакше спровести поступак или ако постоје други важни разлози.

Из списа предмета и предлога судије појединца произилази да се у конкретном случају кривични поступак води против окривљеног АА, доскорашњег председника Општине ..., да је током вођења кривичног поступка дошло до поделе одређеног броја грађана који подржавају окривљеног или оштећену што манифестују окупљањем испред зграде суда са могућношћу да евентуално дође и до физичког обрачуна, што је све утицало на несметано вођење кривичног поступка, а што све представља важне разлоге за преношење надлежности.

Поред тога, у конкретном случају, оптужни предлог заступа Основни јавни тужилац у Крушевцу.

Сходно напред изнетом, по налажењу Врховног касационог суда испуњени су услови из члана 33. Законика о кривичном поступку за преношење месне надлежности јер је Основни суд у Брусу спречен да неометано поступа у овом предмету а уз то, пошто оптужни предлог заступа Основни јавни тужилац у Крушевцу, то и овакви разлози целисходности указују да ће се кривични поступак лакше спровести пред Основним судом у Крушевцу.

Како стоје важни разлози, као и разлози процесне целисходности који оправдавају преношење месне надлежности, Врховни касациони суд је на основу члана 33. Законика о кривичном поступку, донео одлуку као у изреци овог решења.

Записничар-саветник                                                                                                                  Председник већа-судија

Марија Рибарић,с.р.                                                                                                                     Бата Цветковић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић