Кзз 1161/2019 погрешна примена закона; 2.4.1.22.1.2.2

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кзз 1161/2019
14.11.2019. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297. став 4. у вези члана 289. став 3. у вези става 1. Кривичног законика, одлучујући о захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног АА, адвоката Слободана Злоколице, поднетом против правноснажних пресуда Основног суда у Бечеју К 363/2017 од 18.03.2019. године и Апелационог суда у Новом Саду Кж1 777/19 од 12.08.2019. године, у седници већа одржаној дана 14.11.2019. године, једногласно је донео

П Р Е С У Д У

УСВАЈА СЕ захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног АА као основан, па се УКИДАЈУ правноснажне пресуде Основног суда у Бечеју К 363/2017 од 18.03.2019. године и Апелационог суда у Новом Саду Кж1 777/19 од 12.08.2019. године и предмет се враћа Основном суду у Бечеју на поновно суђење.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Бечеју К 363/2017 од 18.03.2019. године, окривљени АА, оглашен је кривим због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297. став 4. у вези члана 289. став 3. у вези става 1. КЗ, и осуђен на казну затвора у трајању од шест месеци, која ће се извршити тако што ће је окривљени издржавати у просторијама у којима станује уз примену мера електронског надзора, те је одређено да окривљени не сме напуштати просторије у којима станује осим у случајевима прописаним законом који уређује извршење кривичних санкција и да ће суд, уколико окривљени једном у трајању преко шест часова или два пута у трајању до шест часова, самовољно напусти просторије у којима станује, одредити да окривљени остатак казне издржи у Заводу за извршење казне затвора. На основу члана 297. став 5. у вези члана 86. КЗ, према окривљеном је изречена мера безбедности забране управљања моторним возилом „Ф“ катеогрије у трајању од шест месеци, рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се време проведено на издржавању казне затвора не урачунава у време трајања мере.

На основу члана 264. став 1. у вези члана 261. став 1. до 3. ЗКП, окривљени је обавезан да на име паушалног износа у корист буџетских средстава плати 5.000,00 динара и то у року од 15 дана рачунајући од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршења као и да плати остале трошкове кривичног поступка о чијој висини ће суд сходно члану 262. став 2. ЗКП, одлучити посебним решењем по прибављању свих података.

Пресудом Апелационог суда у Новом Саду Кж1 777/19 од 12.08.2019. године, одбијена је као неоснована жалба браниоца окривљеног, а првостепена пресуда је потврђена.

Против ових пресуда, захтев за заштиту законитости благовремено је поднео бранилац окривљеног АА, адвокат Слободан Злоколица, због повреда закона из члана 439. тачка 2. и члана 438. став 2. тачка 1) ЗКП, са предлогом да Врховни касациони суд захтев усвоји.

Врховни касациони суд је доставио примерак захтева за заштиту законитости браниоца окривљеног Републичком јавном тужиоцу, сходно одредби члана 488. став 1. ЗКП, и без обавештења Републичког јавног тужиоца и браниоца окривљеног, одржао седницу већа, сматрајући да њихово присуство није од значаја за доношење одлуке (члан 488. став 2. ЗКП), на којој је размотрио списе предмета, са правноснажном пресудом против којих је захтев поднет, па је након оцене навода изнетих у захтеву, нашао:

Захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног АА је основан.

Основано се у захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног АА наводи да су побијане правноснажне пресуде донете уз повреду кривичног закона из члана 439. тачка 2) ЗКП, јер је у погледу кривичног дела које је предмет оптужбе примењен закон који се није могао применити.

Окривљени АА оглашен је кривим правноснажном пресудом због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297. став 4. у вези члана 289. став 3. у вези става 1. КЗ, а према чињеничном опису дела датом у изреци првостепене пресуде окривљени је управљајући трактором марке „...“ поступио противно одредби члана 3. став 1. ЗОБС-а на путевима, тако што није предузео све потребне мере ради отклањања опасне ситуације настале понашањем других учесника у саобраћају – која је настала услед понашања оштећеног сада пок. ББ, који је поступио противно одредби члана 116. став 4. ЗОБС-а на путевима, јер се превозио у товарном простору тракторске приколице на нестабилном терету, који прелази висину товарног сандука, већ је након завршеног утовара терета у наведена прикључна возила поступио противно одредби члана 6. Правилника о заштити на раду при утовару терета у теретно моторно возило и истовару терета из таквих возила, на тај начин што није проверио да ли је терет правилно смештен у прикључна возила и да ли су стране прикључних возила сигурно затворене, због чега није уочио нити проверио да ли се на наведеним тракторским приколицама налазе лица која се не би смела превозити на товарном простору, иако је у истом био натоварен нестабилни терет, који је прелазио висину товарног сандука, а бале сена нису биле везане за приколице, и почео да управља наведеним трактором, док је у товарном простору друге тракторске приколице седео оштећени сада пок. ББ, услед ког пропуста је оштећени испао из приколице, пао на тло и задобио телесне повреде од којих је на лицу места преминуо.

Радња извршења основног облика кривичног дела угрожавање сигурности из члана 289. став 1. КЗ, састоји се у непридржавању саобраћајних прописа што значи да је дело бланкетног карактера, тако да постојање радње извршења у конкретном случају зависи од прописа којима се регулише саобраћај на путевима од којих посебан значај има Закон о безбедности саобраћаја на путевима, али су правила понашања учесника у саобраћају, поред тога што су садржана у законским прописима, садржана и у другим подзаконским актима.

Из изнетог произлази да је код овог кривичног дела суд у обавези да пропуст у вожњи учесника у саобраћају који је у узрочној вези са настанком саобраћајне незгоде, подведе под одговарајући бланкетни пропис, чијим би кршењем окривљени извршио кривично дело са бланкетном диспозицијом.

Одредба члана 3. ЗОБС-а на путевима, која је означена у чињеничном опису дела у изреци првостепене пресуде је општег карактера и иста одређује начело хуманости које безусловно обавезује учеснике у саобраћају да се понашају тако да омогућавају безбедност свих учесника у саобраћају, тј. да не ометају, не угрожавају и не повређују друге учеснике у саобраћају и истовремено условно обавезују учеснике у саобраћају да избегавају и отклањају уочене опасности које изазивају други, као и да помажу оне којима је потребна помоћ, али под условима да тиме не доводе себе у опасност.

Дакле, суд је у конкретном случају и чињеничном опису дела у изреци пресуде означио бланкетну норму – члан 3. ЗОБС-а на путевима, али је ову одредбу погрешно применио с обзиром на то да се она не односи на конкретну повреду сабораћајаних прописа, већ је иста само начелног карактера, па следствено томе и не може опредељивати садржину радње извршења кривичног дела, због чега се основано захтевом за заштиту законитости браниоца окривљеног указује да је на кривично дело које је предмет оптужбе погрешно примењен закон одредба Закона о безбедности саобраћаја на путевима којом се опредељују и обележја кривичног дела за које је окривљени оглашен кривим и да је тиме повређен кривични закон из члана 439. тачка 2) ЗКП.

С обзиром на наведену повреду закона учињену на штету окривљеног ББ, Врховни касациони суд је усвојио захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног као основан, укинуо првостепену и другостепену пресуду и предмет вратио Основном суду у Бечеју на поновно суђење, при чему ће суд у поновном поступку имати у виду примедбе изнете у овој пресуди, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку.

Из изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу члана 492. став 1. тачка 1) ЗКП, одлучио као у изреци ове пресуде.

Записничар – саветник                                                                                                Председник већа – судија

Весна Веселиновић,с.р.                                                                                               Бата Цветковић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић