Кзз 1175/2019 укинуто; трошкови кривичног поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кзз 1175/2019
12.11.2019. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Драгана Аћимовића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138. став 3. у вези става 2. и 1. КЗ, одлучујући о захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног АА, адвоката Милије Анђелића, поднетом против правноснажних решења Основног суда у Крагујевцу К 29/19 од 10.09.2019. године и Кв 1010/19 од 24.10.2019. године, у седници већа одржаној дана 12.11.2019. године, већином гласова донео је

П Р Е С У Д У

УСВАЈА СЕ, као основан, захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног АА, па се укидају правноснажна решења Основног суда у Крагујевцу К 29/19 од 10.09.2019. године и Кв 1010/19 од 24.10.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Основног суда у Крагујевцу К 29/19 од 10.09.2019. године, у ставу првом обавезан је окривљени АА да оштећенима ББ, ВВ и ГГ, на име трошкова кривичног поступка које су имали у кривичном предмету К 29/19 исплати износ од 124.312,50 динара у року од 60 дана од дана правноснажности под претњом извршења, док је у ставу другом одлучено да износ од 124.312,50 динара на чије је плаћање обавезан окривљени изреком решења у ставу првом исплати пуномоћнику оштећених ББ, ВВ и ГГ, адвокату Вујици Алексићу на његов рачун.

Решењем Основног суда у Крагујевцу Кв 1010/19 од 24.10.2019. године, одбијена је као неоснована жалба браниоца окривљеног АА, адвоката Милије Анђелића од 19.09.2019. године изјављена против решења овога суда К 29/19 од 10.09.2019. године.

Против наведених правноснажних решење захтев за заштиту законитости поднео је бранилац окривљеног АА, адвокат Милија Анђелић, због повреде закона из члана 485. став 1. тачка 1) ЗКП, а из образложења произилази да је исти поднет због повреде закона из члана 441. став 4. ЗКП, са предлогом да Врховни касациони суд побијана решења преиначи и одбије захтев адвоката Вујице Алексића као недозвољен јер је поднет од стране неовлашћеног лица.

Врховни касациони суд је на основу члана 488. став 1. ЗКП доставио примерак захтева за заштиту законитости Републичком јавном тужиоцу, па је у седници већа коју је одржао без обавештења Републичког јавног тужиоца и браниоца окривљеног, сматрајући да њихово присуство, у смислу члана 488. став 2. ЗКП, није од значаја за доношење одлуке, размотрио списе предмета са правноснажним решењима против којих је поднет захтев за заштиту законитости и након оцене навода у захтеву нашао:

Захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног АА је основан.

Из списа Основног јавног тужилаштва у Крагујевцу Кто 13/19 произилази да је оштећени ВВ овластио адвоката Вујицу Алексића да га заступа у предмету Основног јавног тужилаштва у Крагујевцу Кт 1988/18 и да у његово име и за његов рачун предузима све потребне правне радње.

Из списа предмета Основног суда у Крагујевцу К 29/19 произилази да је оштећена ГГ овластила адвоката Вујицу Алексића да је заступа у предмету Основног суда у Крагујевцу К 29/19 и да у њено име и за њен рачун предузима све потребне правне радње.

Из списа предмета произилази да је адвокат Вујица Алексић поступао као пуномоћник оштећених ГГ, ВВ и адвоката ББ, али да адвокат ББ није дао пуномоћје адвокату Вујици Алексићу за заступање у овом кривичном предмету односно да такво пуномоћје у списима предмета не постоји.

Одредбом члана 50. став 1. тачка 3) ЗКП, прописано је да оштећени има право да ангажује пуномоћника из реда адвоката.

Имајући у виду да у списима предмета не постоји пуномоћје којим је оштећени ББ овластио адвоката Вујицу Алексића да га заступа у предмету Основног суда у Крагујевцу К 29/19 и поред чињенице да је адвокат Вујица Алексић фактички поступао у том предмету и као пуномоћник оштећеног ББ, али да то није чак ни констатовано на записницима, побијаним решењима којима је окривљени обавезан да оштећенима, између осталих и оштећеном ББ на име трошкова кривичног поступка које је имао у том кривичном предмету на име ангажовања пуномоћника адвоката Вујице Алексића, учињена је повреда закона из члана 441. став 4. ЗКП, на штету окривљеног АА, како се то основано захтевом за заштиту законитости браниоца овог окривљеног указује.

Како је на наведени начин побијаним решењима учињена повреда закона из члана 441. став 4. ЗКП, Врховни касациони суд је укинуо првостепено и другостепено решење и списе предмета вратио првостепеном суду на поновно одлучивање, да би се у поновном поступку, а имајући у виду примедбе изнете у овој пресуди, донела правилна, јасна и на закону заснована одлука.

Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци на основу одредбе члана 492. став 1. тачка 1) ЗКП.

Записничар-саветник,                                                                                                  Председник већа-судија,

Татјана Миленковић,с.р.                                                                                             Зоран Таталовић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић