Кзз 1208/18 усвојен ззз; одбијена оптуж.; прекорачење опт. акта; утврђена застарелост к.дела

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кзз 1208/18
06.11.2019. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као записничарем, у кривичном предмету окривљене АА, због кривичног дела скидање и повреда службеног печата и знака из члана 327. став 1. Кривичног законика, одлучујући о захтеву за заштиту законитости браниоца окривљене адв. Николе Јасике, поднетом против правноснажних пресуда Основног суда у Старој Пазови К 175/17 од 06.12.2017. године и Вишег суда у Сремској Митровици Кж1 168/18 од 20.06.2018. године, у седници већа одржаној 06.11.2018. године, једногласно је донео

П Р Е С У Д У

УСВАЈА СЕ захтев за заштиту законитости браниоца окривљене АА као основан и ПРЕИНАЧУЈУ правноснажне пресуде Основног суда у Старој Пазови К 175/17 од 06.12.2017. године и Вишег суда у Сремској Митровици Кж1 168/18 од 20.06.2018. године, тако што Врховни касациони суд, на основу члана 422. тачка 3) ЗКП, према окривљеној АА, за кривично дело за које је правноснажно оглашена кривом

ОДБИЈА ОПТУЖБУ

Да је дана 31.03.2014. године у ..., улица ..., способна да схвати значај свога дела и да управља својим поступцима, при чему је била свесна свог дела и хтела његово извршење, након што су радници ЕД „...“ извршили искључење електричне енергије на електричном бројилу и поставили службену пломбу због неплаћеног дуга који је на дан 17.03.2014. године износио 50.198,94 динара, покидала пломбу коју су радници након извршеног искључења електричне енергије поставили на електричном бројилу а затим се и прикључила на градску електричну мрежу, при чему је била свесна да је њено дело забрањено,

-чиме би извршила кривично дело скидање и повреда службеног печата и знака из члана 327. став 1. КЗ,

-јер је у смислу члана 103. тачка 7) у вези члана 104. став 6. КЗ наступила застарелост кривичног гоњења.

Трошкови кривичног поступка на чије плаћање је окр. АА обавезана првостепеном пресудом, падају на терет буџетских средстава суда.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Старој Пазови К 175/17 од 06.12.2017. године, окр. АА оглашена је кривом због кривичног дела скидање и повреда службеног печата и знака из члана 327. став 1. КЗ, за које дело јој је изречена условна осуда и утврђена казна затвора у трајању од шест месеци која се неће извршити уколико окривљена у року од три године по правноснажности пресуде не учини ново кривично дело. Окривљена је обавезана да на име трошкова кривичног поступка плати износ од 5.000 динара на рачун Основног суда у Старој Пазови, у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.

Виши суд у Сремској Митровици пресудом Кж1 168/18 од 20.06.2018. године, одбио је жалбу браниоца окривљене као неосновану и потврдио првостепену пресуду.

Против наведених правноснажних пресуда захтев за заштиту законитости поднео је бранилац окривљене адв. Никола Јасика због повреде закона, са предлогом да Врховни касациони суд захтев за заштиту законитости усвоји, обе пресуде преиначи и према окривљеној одбије оптужбу услед наступања застарелости кривичног гоњења.

Након што је примерак захтева за заштиту законитости, у смислу члана 488. став 1. ЗКП, доставио Републичком јавном тужиоцу, Врховни касациони суд је одржао седницу већа о којој, у смислу члана 488. став 2. ЗКП, није обавестио јавног тужиоца и браниоца, јер веће није нашло да би њихово присуство седници било од значаја за доношење одлуке.

На седници већа Врховни касациони суд је размотрио списе предмета са пресудама против којих је захтев за заштиту законитости поднет, па је по оцени навода у захтеву, нашао:

Захтев за заштиту законитости је основан.

Бранилац окривљене у захтеву наводи да је окривљеној оптужним актом стављено на терет да је предметно кривично дело извршила дана 31.03.2014. године, да ОЈТ у Старој Пазови до завршетка главног претреса није мењао оптужни акт а да је суд прекорачио оптужбу јер је изменио оптужни акт у погледу времена извршења кривичног дела и окривљену огласио кривом да је кривично дело извршила у периоду од 31.03.2014. до 25.06.2014. године. На овај начин повређен је закон на штету окривљене, јер је другостепени суд, својом пресудом од 20.06.2018. године, уместо да према окривљеној одбије оптужбу због застарелости кривичног гоњења, одбио жалбу браниоца и потврдио првостепену пресуду.

Изнете наводе захтева којима бранилац указује на повреду одредаба члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП и одредбе члана 103. тачка 7) у вези члана 104. став 6. ЗКП, Врховни касациони суд оцењује основаним.

Наиме, из списа предмета, односно оптужног предлога Основног јавног тужиоца у Старој Пазови Кт 1822/13, Кто 112/17 утврђује се да је окривљеној стављено на терет да је дана 31.03.2014. године као и 20.05.2013. године извршила продужено кривично дело самовлашће из члана 330. став 1. у вези са чланом 61. КЗ, да је решењем Основног суда у Старој Пазови Кв 346/17 од 26.05.2017. године обустављен кривични поступак против окривљене у односу на радњу предузету 20.05.2013. године и да је поступак вођен само за радњу од 31.03.2014. године. Из списа предмета се даље утврђује да је Основни јавни тужилац током поступка и све до завршетка главног претреса остао код тачке два оптужног предлога, према којој је окривљеној стављено на терет да је дело извршила 31.03.2014. године, а првостепеном пресудом окривљена је оглашена кривом да је дело извршила у периоду од 31.03. до 25.06.2014. године.

На овај начин, дакле проширењем времена извршења предметног кривичног дела без измене оптужног акта у том правцу, првостепени суд је прекорачио оптужбу и повредио закон на штету окривљене из члана 438. став 1. тачка 9) ЗКП, јер није могао мимо захтева и предлога јавног тужиоца да прошири време извршења предметног кривичног дела до 25.06.2014. године.

За кривично дело из члана 327. став 1. КЗ за које је окривљена оглашена кривом, прописана је казна затвора до једне године и новчана казна.

Оредбом члана 103. тачка 7. КЗ, прописано је да ако у том законику није другачије одређено, кривично гоњење се не може предузети кад протекне две године од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора до једне године или новчана казна, а према одредби члана 104. став 6. КЗ, застарелост кривичног гоњења настаје у сваком случају када протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост кривичног гоњења.

Имајући у виду цитиране законске одредбе и чињеницу да је окривљена предметно кривично дело из члана 327. став 1. КЗ извршила 31.03.2014. године, апсолутна затарелост кривичног гоњења наступила је протеком дана 31.03.2018. године.

Како је пресуда Вишег суда у Сремској Митровици Кж1 168/18 донета 20.06.2018. године, дакле у време када је већ наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења, то је Виши суд у Сремској Митровици, по правилној примени закона био дужан да у жалбеном поступку по службеној дужности, а поводом изјављене жалбе преиначи првостепену пресуду и на основу члана 422. тачка 3) ЗКП према окр. АА одбије оптужбу за кривично дело скидање и повреда службеног печата и знака из члана 327. став 1. КЗ. Другостепени суд то није учинио већ је првостепену пресуду потврдио и на тај начин учинио повреду закона из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП у вези члана 103. тачка 7) у вези члана 104. став 6. КЗ, на штету окр. АА.

Стога је Врховни касациони суд, отклањајући учињену повреду закона, преиначио правноснажне пресуде Основног суда у Старој Пазови К 175/17 од 06.12.2017. године и Вишег суда у Сремској Митровици Кж1 168/18 од 20.06.2018. године и, на основу члана 422. тачка 3) ЗКП, према окр. АА одбио оптужбу за кривично дело из члана 327. став 1. КЗ, док је о трошковима кривичног поступка одлучио у смислу одредбе члана 265. став 1. ЗКП.

Из изнетих разлога, на основу одредбе члана 492. став 1. тачка 2) ЗКП, одлучено је као у изреци ове пресуде.

Записничар-саветник,                                                                                                                             Председник већа-судија,

Драгана Вуксановић, с.р.                                                                                                                        Зоран Таталовић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић