Кзз 1269/2018 поступање судије који се мора изузети

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кзз 1269/2018
20.11.2018. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радимиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1. Кривичног законика, одлучујући о захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног, адв. Милене Ристић, поднетом против правноснажних решења Основног суда у Мионици Кв 62/18 од 18.07.2018. године и Вишег суда у Ваљеву Кж2 73/18 од 22.08.2018. године, у седници већа одржаној 20.11.2018. године, jeдногласно је донео

П Р Е С У Д У

УСВАЈА СЕ захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног АА као основан, УКИДА решење Вишег суда у Ваљеву Кж2 73/18 од 22.08.2018. године и предмет враћа Вишем суду у Ваљеву на поновно одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Основног суда у Мионици одбијен је захтев окр. АА за понављање кривичног поступка правноснажно окончаног пресудом К 113/15 од 25.04.2017. године.

Решењем Вишег суда у Ваљеву Кж2 73/18 од 22.08.2018. године, одбијена је као неоснована жалба браниоца окривљеног изјављена против првостепеног решења.

Против наведених правноснажних решења захтев за заштиту законитости поднела је бранилац окривљеног адв. Милена Ристић због повреде закона, са предлогом да Врховни касациони суд оба решења „поништи“ и дозволи понављање кривичног поступка.

Након што је примерак захтева за заштиту законитости, у смислу члана 488. став 1. ЗКП, доставио Републичком јавном тужиоцу, Врховни касациони суд је одржао седницу већа о којој, у смислу члана 488. став 2. ЗКП, није обавестио јавног тужиоца и браниоца, јер веће није нашло да би њихово присуство седници било од значаја за доношење одлуке.

На седници већа Врховни касациони суд је размотрио списе предмета са решењима против којих је захтев за заштиту законитости поднет, па је по оцени навода у захтеву, нашао:

Захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног је основан.

Бранилац окривљеног у захтеву наводи да је у поступку по жалби коју је окривљени изјавио на првостепену пресуду Основног суда у Мионици К 113/15 од 25.04.2017. године учествовало веће Вишег суда у Ваљеву састављено од судија Биљане Савић, Милана Алексића и Наде Живић и донело пресуду Кж1 264/17 од 09.11.2017. године, те да је веће Вишег суда у Ваљеву у истом саставу одлучивало и о жалби коју је окривљени изјавио против решења Основног суда у Мионици Кв 62/18 од 18.07.2018. године, којим је oдбијен захтев окривљеног за понављање кривичног поступка, а што је у супротности са одредбом члана 474. ЗКП.

Изнете наводе захтева којима бранилац указује на битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 4) у вези члана 37. став 1. тачка 4) и члана 474. ЗКП, Врховни касациони суд оцењује основаним.

Наиме, одредбом члана 474. став 2. ЗКП, прописано је да приликом одлучивања о захтеву за понављање кривичног поступка, члан већа неће бити судија који је учествовао у доношењу пресуде у ранијем поступку, док је одредбом члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП, прописано да ће судија бити изузет од судијске дужности у одређеном предмету ако је у истом предмету поступао као судија за претходни поступак или одлучивао о потврђивању оптужнице или је учествовао у доношењу мериторне одлуке о оптужби која се побија жалбом или ванредним правним леком...

Из списа предмета се утврђује да је пресуду Вишег суда у Ваљеву Кж1 264/17 од 09.11.2017. године, којом је потврђена пресуда Основног суда у Мионици К 113/15 од 25.04.2017. године, донело веће састављено од судија Биљане Савић, Милана Алексића и Наде Живић, а да је веће у истом саставу донело и решење Кж2 73/18 од 22.08.2018. године којим је одбијена као неоснована жалба браниоца окривљеног изјављена против првостепеног решења којим је одбијен захтев за понављање кривичног поступка у предмету Основног суда у Мионици К 113/15.

Имајући у виду да је побијано другостепено решење донело веће састављено од судија који су у истом предмету поступали као чланови већа које је одлучивало о жалби изјављеној против првостепене пресуде, то је решење Вишег суда у Ваљеву Кж2 73/18 од 22.08.2018. године које се побија захтевом за заштиту законитости донето уз повреду одредаба члана 438. став 1. тачка 4) и члана 474. ЗКП, јер су у доношењу истог учествовале судије који су сходно члану 37. став 1. тачка 4) ЗКП морали бити изузети.

Због учињених повреда, Врховни касациони суд је усвојио захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног као основан, укинуо другостепено решење и предмет враћа Вишем суду у Ваљеву на поновно одлучивање, приликом кога ће тај суд отклонити повреде закона на које је указано у овој пресуди.

Из изнетих разлога, Врховни касациони суд је, на основу одредбе члана 492. став 1. тачка 1) ЗКП, одлучио као у изреци ове пресуде.

Записничар-саветник                                                                                                             Председник већа-судија

Драгана Вуксановић, с.р.                                                                                                       Зоран Таталовић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић