Кзз 582/2019 неблаговремена допуна захтева

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кзз 582/2019
19.06.2019. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. став 1. тачка 4. КЗ и др., одлучујући о захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног АА, адв. Владимира Петровића, поднетом против правноснажних пресуда Вишег суда у Новом Саду К 53/17 од 25.10.2018. године и Апелационог суда у Новом Саду Кж1 35/19 од 30.01.2019. године, у седници већа одржаној дана 19.06.2019. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ, као неблаговремен, захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног АА, адв. Владимира Петровића, поднет против правноснажних пресуда Вишег суда у Новом Саду К 53/17 од 25.10.2018. године и Апелационог суда у Новом Саду Кж1 35/19 од 30.01.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Новом Саду К 53/17 од 25.10.2018. године, окривљени АА, оглашен је кривим због кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. став 1. тачка 4. КЗ, за које му је утврђена казна затвора у трајању од 10 месеци и због продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 3. у вези става 1. у вези члана 61. КЗ, за коју му је утврђена казна затвора у трајању од две године па је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од две године и шест месеци.

Пресудом Апелационог суда у Новом Саду Кж1 35/19 од 30.01.2019. године, одбијене су као неосноване жалбе Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и браниоца окривљеног АА, а пресуда Вишег суда у Новом Саду К 53/17 од 25.10.2018. године, потврђена.

Против наведених правноснажних пресуда, бранилац окривљеног АА, адв. Владимир Петровић, поднео је захтев за заштиту законитости (насловљен као допуна захтева за заштиту законитости), због повреде закона из члана 438. став 2. тачка 1) и члана 439. тачка 1) у вези члана 485. став 1. и става 4. Законика о кривичном поступку, са предлогом да Врховни касациони суд, усвоји захтев, укине побијане пресуде и предмет врати на поновно одлучивање.

Врховни касациони суд је у седници већа размотрио списе предмета, са захтевом за заштиту законитости браниоца окривљеног, па је нашао:

Захтев за заштиту законитости је неблаговремен.

Одредбом члана 487. став 1. тачка 1) Законика о кривичном поступку прописана је да ће Врховни касациони суд у седници већа решењем, одбацити захтев за заштиту законитости, ако није поднет у року из члана 485. став 3. и 4. ЗКП.

Одредбом члана 485. став 4. ЗКП прописано је да због повреде тог законика, (члан 74., члану 438. став 1. тачка 1) и 4) и тачка 7) до 10) и став 2. тачка 1), члан 439. тачка 1) до 3), члан 441. став 3. и 4. ЗКП), учињених у првостепеном поступку и поступку пред Апелационим судом, окривљени може поднети захтев за заштиту законитости у року од 30 дана од дана када му је достављена правноснажна одлука, под условом да је против те одлуке користио редовни правни лек. Овај рок важи и рачуна се исто и за браниоца окривљеног, обзиром на одредбу члана 71. тачка 5) Законика о кривичном поступку.

Имајући у виду цитиране законске одредбе, те чињеницу да је окривљени АА, а према доставници која се налази у списима предмета пресуду Апелационог суда у Новом Саду Кж1 35/19 од 30.01.2019. године, примио дана 21.02.2019. године, а да је његов бранилац адв. Владимир Петровић захтев за заштиту законитости поднео непосредно Врховном касационом суду дана 20.05.2019. године, дакле након протека рока од 30 дана који је прописан одредбом члана 485. став 4. Законика о кривичном поступку, то је Врховни касациони суд захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног АА, адв. Владимира Петровића, одбацио као неблаговремен, јер је поднет након законом прописаног рока.

Са изнетих разлога, на основу члана 487. став 1. тачка 1) у вези члана 485. став 4. ЗКП, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци решења.

Записничар-саветник                                                                                                                                         Председник већа-судија

Мила Ристић, с.р.                                                                                                                                                 Невенка Важић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић