Конференција „Право на суђење у разумном року и накнада штете у поступку заштите права-пракса Европског суда за људска права и националних судова”

Конференција Право на суђење у разумном року и накнада штете у поступку заштите права-пракса Европског суда за људска права и националних судова” одржана је 3. априла 2018. године у Београду, у организацији Врховног касационог суда и програма Савета Европе и Европске уније „Horiznotal Facility”.

Уводним речима су се обратили председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и Христос Јакомопулос, генерални директор Директората за људска права и владавину права Савета Европе.

Председник Врховног касационог суда је истакао да су ефикасност у раду и решавање предмета у разумном року од суштинског значаја за заштиту људских права.

„У складу са позитивним законодавним оквиром, Законом о заштити права на суђење у разумном року, а познајући праксу Ервопског суда за људска права, поступање Уставног суда и домаћих судова у сличним или истим околностима, очекује се да судови на националном нивоу изграде своју праксу када је реч о одређивању висине накнаде нематеријалне штете због повреде овог права и да ускладе и уједначе поступање у погледу делотворности правних средстава за убрзање поступка“, рекао је председник Милојевић и додао да судови ни у једном тренутку не смеју да занемаре чињеницу да треба да теже успостављању баланса између правичног и ефикасног суђења.

На конференцији су разматрана спорна питања у примени Закона о заштити права на суђење у разумном року у пракси редовних судова и Уставног суда и представљени су критеријуми за оцену дужине трајања поступка и одређивање примерене накнаде за повреду права на суђење у разумном року у пракси Европског суда за људска права.

Представници виших судова у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу представили су резултате примене Закона о заштити права на суђење у разумном року у 2016. и 2017. години.