Национална стратегија реформе правосуђа

Министарство правде израдило је текст Стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године (усвојена у Народној скупштини Републике Србије 01. јуна 2013.), као и Акционог плана за спровођење Стратегије (усвојена Закључком Владе Србије 31. јула 2013.), с циљем побољшања квалитета правде, ефикасности и ефективности правосуђа, уз јачање и заштиту независности, праћене ефикасним механизмима одговорности у циљу приближавања правде грађанима и враћања поверења у правосудни систем.

Ова стратегија представља наставак реформских активности постављених Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2006-2011. године и пратећим акционим планом.

Након окончања претходне фазе реформе правосуђа, следи фаза унапређења односно прецизног дефинисања усвојеног правног оквира, институционално и професионално јачање капацитета новоформираних институција (Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Правосудна академија), као и повезивање процеса реформе правосуђа са процесом европских интеграција.

Национална стратегија реформе правосуђа представља петогодишњи стратешки оквир који разрађује кључна начела реформе, њихове стратешке циљеве и дугорочне стратешке смернице за остваривање појединих стратешких циљева. Циљ Стратегије је да омогући припрему правосудног система за нове изазове у складу са европским стандардима и вредностима. Стога у процесу европских интеграција треба водити рачуна о праву Европске уније и о препорукама и стандардима Савета Европе. Национална стратегија реформе правосуђа усклађена је са кључним стратешким документима, као што је Национални план за усвајање тековина Европске уније (НПАА) и већ дефинисани кључни стратешки приоритети земље.

Oва Стратегија треба да обезбеди континуитет реформе правосуђа и прошири обим реформских активности на читав правосудни систем у Републици Србији. По свом обиму, Стратегија ће бити свеобухватнија, са задатком да се и неке претходне реформске активности коригују на основу оцене резултата спроведене реформе и анализе испуњености претходне Стратегије. То значи да ће организовано спровођење планираних промена сада обухватити читав правосудни систем (а не само судски као до сада).

Даља разрада конкретних мера и активности врши се кроз Акциони план, који ће се ажурирати сваке године на основу анализе оствареног у претходном периоду. Мере утврђене Акционим планом следе смернице и постављене су краткорочно, средњорочно и дугорочно, зависно од капацитета и потребних активности. Мере се даљe детаљно разрађују кроз активности којима се утврђују рокови, надлежна тела тј. носиоци мера и извори финансирања.

Национална стратегија реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Акциони план за спровођење националне стратегије

Влада Републике Србије, на предлог Министарства правде и државне управе, 31. јула 2013. године донела је Закључак бр. 700-6579/2013 о усвајању Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године (у даљем тексту: Акциони план). Закључак чији је саставни део Акциони план објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 71/2013 од 9.8.2013. године.

Акциони план садржи индикаторе стратешких циљева и изворе верификације индикатора чиме омогућава системски надзор над спровођењем Стратегије те представља контролни механизам на основу којег ће се проверавати њена делотворност.

Поступање по Акционом плану на српском и енглеском језику можете преузети на веб-сајту Министарства правде.

Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Одлуком донетом 25. августа 2013. године Влада Србије образовала је Комисију за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, у циљу реализације активности предвиђених Националном стратегијом и Акционим планом за њено спровођење.  Сазнајте више