Прзз 19/2018 захтев за заштиту законитости

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Прзз 19/2018
12.09.2018. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца ПТЗ. бр. 472/18 од 16.07.2018. године против правноснажне пресуде Прекршајног суда у Београду 48 Пр 60071/15 од 24.11.2016. године и решења Прекршајног апелационог суда у Београду 2 Прж 9113/18 од 21.05.2018. године, у предмету прекршаја, у јавној седници већа, одржаној дана 12.09.2018. године, донео је

П Р Е С У Д У

Захтев се УВАЖАВА и ПРЕИНАЧУЈУ СЕ пресуда Прекршајног суда у Београду 48 Пр 60071/15 од 24.11.2016. године и решење Прекршајног апелационог суда у Београду 2 Прж 9113/18 од 21.05.2018. године, тако, што се прекршајни поступак, покренут против окривљеног АА из ... због прекршаја из члана 39. став 1. тачка 30. Одлуке о ауто-такси превозу Града Београда, ОБУСТАВЉА.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Прекршајног суда у Београду 48 Пр 60071/15 од 24.11.2016. године окривљени АА из ... је ослобођен одговорности на основу одредбе члана 250. став 1. тачка 3. Закона о прекршајима да је дана 23.12.2014. године учинио прекршај из члана 39. став 1. тачка 30. Одлуке о ауто-такси превозу Града Београда. Прекршајни апелациони суд у Београду је, поступајући по жалби браниоца окривљеног, решењем 2 Прж 9113/18 од 21.05.2018. године одбацио жалбу, као недозвољену.

Против пресуде Прекршајног суда у Београду 48 Пр 60071/15 од 24.11.2016. године и решења Прекршајног апелационог суда у Београду 2 Прж 9113/18 од 21.05.2018. године Републички јавни тужилац је подигао захтев за заштиту законитости због битне повреде одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тач. 3. и 4. у вези члана 248. став 1. тачка 6. Закона о прекршајима, јер је другостепени суд своју одлуку донео након наступања апсолутне застарелости за вођење прекршајног поступка, која је наступила протеком дана 23.12.2016. године. Предлаже да Врховни касациони суд уважи захтев и преиначи побијане одлуке, тако што ће прекршајни поступак покренут против окривљеног обуставити, због наступања застарелости за вођење прекршајног поступка, применом одредбе члана 248. став 1. тачка 6. Закона о прекршајима.

Врховни касациони суд је обавестио о седници већа Републичког јавног тужиоца, који, иако уредно обавештен, није приступио.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијане одлуке у смислу одредбе члана 286. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'' 65/13...13/16), Врховни касациони суд је нашао:

Захтев је основан.

Према разлозима образложења побијаног решења Прекршајног апелационог суда у Београду 2 Прж 9113/18 од 21.05.2018. године, жалба је недозвољена, јер не постоји правни интерес за њено изјављивање, будући да је одлука којом се окривљени ослобађа одговорности у складу са правним интересом окривљеног.

Врховни касациони суд налази да се основано захтевом за заштиту законитости указује на то, да су у прекршајном поступку учињене битне повреде одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тач. 3. и 4. у вези члана 248. став 1. тачка 6. Закона о прекршајима.

Одредбом члана 248. став 1. тачка 6. Закона о прекршајима је прописано да се прекршајни поступак завршава решењем о обустави кад суд утврди да је наступила застарелост за вођење прекршајног поступка.

Како је прекршајни поступак вођен против окривљеног АА из ..., због сумње да је дана 23.12.2014. године учинио прекршај из одредбе члана 39. став 1. тачка 30. Одлуке о ауто-такси превозу Града Београда, то је дана 23.12.2016. године, дакле, пре доношења решења Прекршајног апелационог суда у Београду 2 Прж 9113/18 од 21.05.2018. године, којим се жалба одбацује, као недозвољена, наступила застарелост вођења прекршајног поступка у смислу одредбе члана 84. став 7. Закона о прекршајима.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је, на основу члана 287. став 4. Закона о прекршајима, одлучио као у изреци пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 12.09.2018. године, Прзз 19/2018

Записничар                                                                                                                                           Председник већа – судија

Весна Мраковић, с.р.                                                                                                                        Мирјана Ивић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић