Прзз 7/2018 прекршај - царина

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Прзз 7/2018
30.05.2018. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Миломира Николића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца ПТЗ. бр. 181/18 од 27.03.2018. године против пресуде Прекршајног суда у Пироту, Одељења у Белој Паланци II-04 Пр 902/17 од 16.01.2018. године и решења Прекршајног суда у Пироту II-04 Пр бр. 902/17 од 06.02.2018. године, у предмету царинског прекршаја, у јавној седници већа, одржаној дана 30.05.2018. године, донео је

П Р Е С У Д У

Захтев за заштиту законитости против пресуде Прекршајног суда у Пироту, Одељења у Белој Паланци II-04 Пр 902/17 од 16.01.2018. године се УВАЖАВА, УКИДА СЕ пресуда Прекршајног суда у Пироту, Одељења у Белој Паланци II-04 Пр 902/17 од 16.01.2018. године и предмет враћа истом суду на поновно одлучивање.

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за заштиту законитости против решења Прекршајног суда у Пироту II-04 Пр бр. 902/17 од 06.02.2018. године, као недозвољен.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Прекршајног суда у Пироту, Одељења у Белој Паланци II-04 Пр 902/17 од 16.01.2018. године окривљено правно лице – Предузеће ''АА'' из ... и окривљено одговорно лице ББ из ... оглашени су одговорним да су дана 11.02.2014. године учинили прекршај из члана 294. став 1. тачка 5. Царинског закона, и то правно лице, а окривљено одговорно лице – прекршај из члана 294. став 3. у вези става 1. тачка 5. истог закона, за шта су осуђени на новчане казне, и то правно лице – у износу од 50.000,00 динара, а одговорно лице – у износу од 10.000,00 динара и обавезани су на плаћање трошкова поступка у износу од по 2.000,00 динара под претњом принудне наплате.

Због пропуштања рока за жалбу, окривљени су првостепеном суду поднели захтев за враћање у пређашње стање. Поступајући по захтеву, првостепени прекршајни суд решењем II-04 Пр бр. 902/17 од 06.02.2018. године није дозволио враћање у пређашње стање.

Против пресуде Прекршајног суда у Пироту, Одељења у Белој Паланци од 16.01.2018. године и решења по захтеву за враћање у пређашње стање Прекршајног суда у Пироту од 06.02.2018. године Републички јавни тужилац је подигао захтев за заштиту законитости, због битне повреде одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4. у вези члана 6. Закона о прекршајима. У захтеву наводи да Прекршајни суд у Пироту, Одељење у Белој Паланци, при доношењу побијане пресуде није применио одредбу члана 6. Закона о прекршајима, којом је прописано временско важење прописа, а што је утицало на доношење законите и правилне пресуде. Указује на то, да је у време чињења прекршаја минимална казна за прекршај из члана 294. Царинског закона била прописана у износу од 10.000,00 динара за правно лице, а за одговорно лице – у износу од 5.000,00 динара. Републички јавни тужилац предлаже да Врховни касациони суд усвоји захтев за заштиту законитости, укине побијану пресуду и решење истог суда и списе предмета врати том суду на поновно одлучивање.

Врховни касациони суд је обавестио о седници већа Републичког јавног тужиоца, који, иако уредно обавештен, није приступио.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијане одлуке у смислу члана 286. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'' 65/13), Врховни касациони суд је нашао:

Захтев је основан у односу на побијану пресуду, док је недозвољен у односу на побијано решење од 06.02.2018. године.

Републички јавни тужилац основано захтевом за заштиту законитости указује на то, да је пресуда Прекршајног суда у Пироту, Одељења у Белој Паланци II-04 Пр 902/17 од 16.01.2018. године донета уз битну повреду одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4. у вези члана 6. Закона о прекршајима.

Одредбом члана 6. Закона о прекршајима је прописано да се на учиниоца прекршаја примењује закон, односно пропис, који је важио у време извршења прекршаја. Ако је после учињеног прекршаја једном или више пута измењен пропис, примењује се пропис који је најблажи за учиниоца.

У време чињења прекршаја из члана 294. став 1. тачка 5. Царинског закона (''Службени гласник РС'' 18/10 и 111/12), 11.12.2014. године, за прекршај из члана 294. тог закона била је прописана новчана казна у износу од 10.000,00 динара до 1.500.000,00 динара за правно лице, а за одговорно лице – у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара.

Законом о изменама и допунама Царинског закона (''Службени гласник РС'' 29/15) измењена је одредба члана 294. Царинског закона, тако, што је прописано новчано кажњавање правног лица у износу од 50.000,00 динара до 1.500.000,00 динара, а одговорног лица – у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара, на који начин су повећане минималне новчане казне за правно и одговорно лице.

Како је минимални износ казне за прекршај из члана 294. став 1. тачка 5. Царинског закона у време извршења прекршаја био 10.000,00 динара за правно лице, а 5.000,00 динара за одговорно лице, који износи су Законом о изменама и допунама Царинског закона (''Службени гласник РС'' 29/15) повећани, Прекршајни суд у Пироту, Одељење у Белој Паланци, је побијану пресуду од 16.01.2018. године донео уз битне повреде одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4. у вези члана 6. Закона о прекршајима, јер при одмеравању казне у минималном износу за правно и одговорно лице није поступао у складу са одредбом члана 6. Закона о прекршајима, већ је одредио минималне казне у складу са накнадно донетим Законом о изменама и допунама Царинског закона, којим су за исти прекршај прописане веће санкције од оних које су биле прописане законом у време извршења прекршаја.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је нашао да је поднети захтев против пресуде Прекршајног суда у Пироту, Одељења у Белој Паланци II-04 Пр 902/17 од 16.01.2018. године основан, па је, на основу одредбе члана 287. став 4. Закона о прекршајима, одлучио као у ставу првом изреке пресуде, с тим што је у поновном поступку Прекршајни суд у Пироту, Одељење у Белој Паланци дужан да поступи по одредби члана 290. овог закона.

Одредбом члана 285. став 1. Закона о прекршајима прописано је да против правноснажне пресуде може да се поднесе захтев за заштиту законитости ако је повређен закон или други пропис о прекршају или је примењен закон за који је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности са Уставом, опште прихваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима.

Како решење Прекршајног суда у Пироту II-04 Пр бр. 902/17 од 06.02.2018. године није решење у смислу цитиране одредбе члана 285. став 1. Закона о прекршајима, већ је њиме одлучено о молби окривљених за враћање у пређашње стање због пропуштеног рока за жалбу на основу одредбе члана 138. став 1. Закона о прекршајима, Врховни касациони суд је одбацио у том делу захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца применом одредбе члана 287. Закона о прекршајима, као недозвољен.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 30.05.2018. године, Прзз 7/2018

Записничар                                                                                                                 Председник већа – судија

Весна Мраковић,с.р.                                                                                               Мирјана Ивић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић