Рев 529/07

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Рев 529/07
26.06.2008. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић, Слађане Накић-Момировић, Споменке Зарић и Миломира Николића, чланова већа, у парници тужилаца "АА", власника ББ, ВВ и СТР "ГГ", власника ДД, чији је заједнички пуномоћник АБ, адвокат, против тужених Општине Параћин коју заступа Општински јавни правобранилац, Републике Србије коју заступа Републички јавни правобранилац – Одељење у Крагујевцу и ЈП Дирекција за изградњу Општине Параћин, чији је пуномоћник БА, адвокат, ради накнаде штете, одлучујући о ревизијама тужених Општине Параћин и ЈП Дирекције за изградњу Општине Параћин, изјављеној против пресуде Окружног суда у Јагодини Гж. 1729/06 од 26.9.2006. године, у седници већа од 26.6.2008. године, донео је

П Р Е С У Д У

I ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване ревизије тужених Општине Параћин и ЈП Дирекције за изградњу Општине Параћин, изјављене против пресуде Окружног суда у Јагодини Гж. 1729/06 од 26.9.2006. године, у делу става првог изреке којим је потврђена пресуда Општинског суда у Параћину П. бр. 112/03 од 17.8.2005. године у ставу првом под а) и в) изреке и у ставу другом изреке, у односу на наведне тужене.

II ОДБАЦУЈУ СЕ као недозвољене ревизије тужених изјављене против другостепене пресуде у делу става првог изреке којим је потврђена првостепена пресуда у ставу првом под б) изреке.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Општинског суда у Параћину П. бр. 112/07 од 17.8.2005. године ставом 1а) изреке обавезани су тужени да солидарно исплате на име накнаде штете тужиоцу "АА" укупно 6.486.337,00 динара са законском затезном каматом почевши од 22.3.2005. године па до исплате. Ставом 1б) изреке тужени су обавезани да тужиоцу СТР "ГГ" солидарно накнаде материјалну штету у укупном износу од 239.730,00 динара са припадајућом законском каматом. Ставом 1в) изреке тужени су обавезани да тужиоцу ВВ на име накнаде материјалне штете солидарно исплате 771.947,00 динара са припадајућом законском каматом. Ставом другим изреке тужени су обавезани да солидарно накнаде тужиоцима трошкове поступка у износу од 398.285,00 динара.

Пресудом Окружног суда у Јагодини Гж. 1729/06 од 26.9.2006. године, ставом првим изреке одбијене су као неосноване жалбе тужених Општине Параћин и ЈП Дирекција за изградњу Општине Параћин, и потврђена је првостепена пресуда у односу на ове тужене. Ставом другим изреке првостепена пресуда је укинута у односу на тужену Републику Србију и у овом делу предмет је враћен првостепеном суду на поновно суђење.

Против другостепене пресуде ревизију је благовремено изјавила Општина Параћин, због битних повреда одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права.

Ревизију је благовремено преко пуномоћника изјавио тужени ЈДП Дирекција за изградњу Општине Параћин, због битних повреда одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права.

Врховни суд је испитао побијану пресуду у смислу члана 399. ЗПП и нашао да су ревизије тужених делимично неосноване, и делимично недозвољене.

У поступку није учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 9. ЗПП на коју ревизијски суд пази по службеној дужности. Нема ни битне повреде из члана 361. став 1. ЗПП, учињене пред другостепеним судом, на коју се ревизијама тужених неосновано указује, будући да су у побијаној другостепеној пресуди оцењени жалбени наводи од значаја, у смислу члана 382. став 1. ЗПП. Ревизијом тужене Општине Параћин неосновано се истиче постојање битне повреде из члана 361. став 2. тачка 12. ЗПП, будући да је побијана пресуда јасна, није противуречна и садржи разлоге о битним чињеницама. Ревизијом тужене ЈП Дирекције за изградњу Општине Параћин неосновано се истиче постојање битне повреде из става 2. тачка 3. истог члана, јер се не ради о тужби која је подигнута после законом прописаног рока.

Према утврђеном чињеничном стању у ноћи из међу 17.6. и 18.6.1999. године дошло је до изливања ЂЂ, и поплављена домаћинства тужилаца без њихове кривице. По предлогу за обезбеђење доказа од стране овде тужилаца у ванпарничном предмету Р. 339/99, ради обезбеђења доказа, суд је излазио на лице места дана 29.6.1999. године са вештаком, чијим налазом је утврђен обим настале штете. Према приложеним записницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде од 29.6.1999. године, утврђено је да је водопривредни инспектор овог министарства обавештен о причињеној штети, о чему је сачињен записник. Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде од 21.7.1999. године наложено је Општини Параћин да у року од 60 дана од дана добијања решења реконструише, односно изгради нови мост и да у року од 10 дана од дана добијања решења поднесе захтев за издавање водопривредне сагласности за изградњу новог моста. Одлуком која је објављена у Општинском службеном гласнику од 13.3.1995. године, Општина Параћин поверила је послове одржавања пропуста који се налазе уз локалне и некатегорисане путеве, Јавном предузећу Дирекција за изградњу Општине Параћин. Вештачењем је утврђена висина настале штете на објектима, машинама и покретним стварима тужилаца, које су том приликом поплављене. Према решењу Комисије за утврђивање штета од елементарних непогода од 31.1.2005. године, Општини Параћин су по овом основу одобрена средства сталне резерве буџета Србије у износу од 350.000,00 динара. Тужиоци су се обраћали Извршном одбору СО Параћин дана 21.9.1999.године, као и 24.10.2000. године ради накнаде штете. Према извештају Републичког хидрометеоролошког завода из Београда, у јуну 1999. године на подручју слива реке ___ нису биле проглашене мере за одбрану од поплава, нити ванредно стање.

Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно су нижестепени судови применили материјално право када су тужени солидарно обавезани да тужиоцима "АА" и ВВ накнаде насталу материјалну штету у висини наведеној изреком првостепене пресуде, са припадајућом законском затезном каматом.

Наиме, у поступку је вештачњем и то грађевинског инжињера конструкторског смера као и из исказа водопривредног инспектора утврђено да до настанка штете на страни тужилаца услед поплаве није дошло због више силе, већ из разлога што приликом изградње пропуста за воду нису испоштоване одредбе чл. 15, 16, и 21. Закона о водама, те да је узрок плављења подизање нивоа пута, уз изградњу пропуста без довољне пропусне моћи. Радови на изградњи моста и пропуста изводили су се по налогу Општине Параћин, а према општинској одлуци, ЈП Дирекција за изградњу Општине Параћин била је задужена за одржавање пропуста уз локалне и некатегорисане путеве.

Према члану 184. Закона о облигационим односима, предузећа и друга правна лица која врше комуналну или другу сличну делатност од општег интереса одговарају за штету ако без оправданог разлога обуставе или нередовно врше своју услугу. Изворни делокруг општине као јединице локалне самоуправе односи се, између осталог, и на обавезу општине да преко својих органа уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, и обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање, услед чега оснива комунална и јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом општине, и врши надзор над њиховим радом, према чл. 2, 3, 4, 5. и 8. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 16/97, 42/98). Ради обезбеђења услова за редовно одржавање и коришћење комуналних објеката, комунално предузеће има право да предузима потребне мере и одговара за штету која настане извођењем радова, у смислу члана 20. истог Закона. Надзор над радом јавних комуналних предузећа и других предузећа која обаваљају комуналне делатности врши општинска управа, а послове инспекцијског надзора општински комунални инспектор, у смислу члана 25. истог Закона.

С обзиром на наведене прописе и утврђено чињенично стање, тужени су у обавези да тужиоцима накнаде насталу штету у смислу чл. 172. у вези чл. 184. Закона о облигационим односима. Будући да се ради о штети узрокованој неправилним радом више органа, то је обавеза за накнаду овакве штете солидарна. Тужба је у овом предмету поднета пре истека застарних рокова из члана 376. став 2. Закона о облигационим односима, па се ревизијом туженог јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин неосновано истиче да је према овом предузећу потраживање тужилаца застарело.

У односу на део нижестепених пресуда којим је досуђена накнада нематеријалне штете тужиоцу СТР "ГГ", ревизија тужених није дозвољена.

Наиме, поднеском од 5.4.2005. године тужба је преиначена, између осталог, тако што је тужилац СТР "РИЗ" тражио накнаду материјалне штете у укупном износу од 176.175,00 динара.

Према члану 394. став 2. ЗПП, ревизија није дозвољена у имовинско-правним споровима кад се тужбени захтев односи на потраживање у новцу, предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако вредност побијаног дела правноснажне пресуде не прелази 500.000,00 динара.

Како у односу на наведеног тужиоца побијани део правноснажне пресуде не прелази гранични износ за дозвољеност ревизије од 500.000,00 динара, следи да ревизија тужених у односу на овог тужиоца није дозвољена.

Из наведених разлога, Врховни суд је одлучио као у изреци, на основу чл. 405. став 1. и 404. ЗПП.

Председник већа – судија,

Снежана Андрејевић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице,

Мирјана Војводић

љм