Рев1 8/2017 прекид поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев1 8/2017
21.06.2019. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у предмету предлагача АА из ..., ради заштите права на суђење у разумном року, у поступку поновног одлучивања о жалби предлагача изјављеној против решења Вишег суда у Шапцу Р4И 7/14 од 28.10.2014. године, у седници од 21.06.2019. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Вишем суду у Шапцу ВРАЋА СЕ предмет тог суда Р4И 7/14 на даље поступање.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Врховног касационог суда Ржг 204/2014 од 26.11.2014. године, одбијена је као неоснована жалба предлагача и потврђено решење Вишег суда у Шапцу Р4И 7/14 од 28.10.2014. године.

Одлуком Уставног суда Уж 2099/2015 (УЖ 6856/2012) донетом на седници од 11.05.2017. године, ставом првим изреке, усвојена је уставна жалба АА и утврђено да му је решењима Врховног касационог суда Ржг 204/14 од 26.11.2014. године и Вишег суда у Шапцу Р4И 7/14 од 28.10.2014. године повређено право на правично суђење зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије. Ставом другим изреке, поништено је решење Врховног касационог суда Ржг 204/14 од 26.11.2014. године и одређено да надлежни суд донесе нову одлуку о жалби изјављеној против решења Вишег суда у Шапцу Р4И 7/14 од 28.10.2014. године.

Дописом Р4И 7/2014 од 15.08.2017. године, Виши суд у Шапцу обавестио је Врховни касациони суд да је преминуо предлагач и подносилац уставне жалбе АА из ..., и приложен је извод из Матичне књиге умрлих према коме је подносилац предлога преминуо ...2017. године.

Према члану 8в тада важећег Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ 116/2008...101/13), на поступак за заштиту права на суђење у разумном року и накнаде за повреду права на суђење у разумном року сходно се примењују одредбе закона којим се уређује ванпарнични поступак. Према члану 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку, у ванпарничном поступку сходно се примењују одредбе Закона о парничном поступку, ако тим или другим законом није другачије одређено. Чланом 222. тачка 1. Закона о парничном поступку – ЗПП („Службени гласник РС“ 72/11, 55/14) прописано је да суд утврђује прекид поступка кад странка умре. С обзиром да је предлагач преминуо пре доношења одлуке Уставног суда од 11.05.2017. године, предмет се враћа Вишем суду у Шапцу ради утврђења прекида поступка, у смислу члана 222. тачка 1. у вези члана 226. став 1. ЗПП.

Из наведених разлога, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци решења.

Председник већа - судија

Бисерка Живановић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић