Р 6354/2019 делегација надлежности

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Р 6354/2019
05.09.2019. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА, чији је пуномоћник Иванка Драговић, адвокат из ..., против тужене Републике Србије – Министарство правде – Први основни суд у Београду, кога заступа Државно правобранилаштво из Београда, ради дуга, одлучујући о захтеву за одређивање другог стварно надлежног суда, у седници већа одржаној 05.09.2019. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За поступање у предмету Првог основног суда у Београду П 16057/19 ОДРЕЂУЈЕ СЕ Други основни суд у Београду.

О б р а з л о ж е њ е

Тужилац АА, вештак економско-финансијске струке, је 23.07.2019. године, Првом основном суду у Београду поднео тужбу ради дуга због кашњења у исплати трошкова награде за обављено вештачење у предмету Првог основног суда у Београду.

Из садржине тужбе произлази да је основ за накнаду штете против тужене Републике Србије, незаконит и неправилан рад Првог основног суда у Београду.

Први основни суд у Београду је доставио предмет Врховном касационом суду уз пропратни акт П 16057/19 од 14.08.2019. године. Предложио је да Врховни касациони суд одреди други стварно надлежан суд за поступање, налазећи да за то постоје оправдани разлози, јер из тужбе произлази да је основ за накнаду штете против тужене Републике Србије, незаконит и неправилан рад Првог основног суда у Београду. Предлог за делегацију надлежности суд је засновао на члану 62. став 1. Закона о парничном поступку, члану 32. Устава Републике Србије и члану 6. Европске конвенције за заштиту људских права и слобода.

Одлучујући о предлогу за одређивање другог стварно надлежног суда, Врховни касациони суд је за поступање у овом предмету одредио Други основни суд у Београду.

Према одредби члана 62. став 1. ЗПП („Службени гласник РС“ број 72/11 ... 55/14) надлежни суд првог степена може сам или на предлог странке да поднесе захтев највишем суду одређене врсте да одреди да у поједином предмету поступа други стварно надлежни суд, ако је очигледно да ће тако лакше да се спроведе поступак или ако за то постоје други оправдани разлози. Према ставу 7. истог члана, о захтеву надлежног суда првог степена из става првог овог члана одлучује веће највишег суда одређене врсте.

Највиши суд може одредити други месно и стварно надлежан суд у случају кад суд месно и стварно надлежан није у могућности да поступа у конкретном предмету (нужна делегација). Највиши суд тако може одлучити и ако је сврсисходно да у том предмету поступа суд пред којим је месна и стварна надлежност заснована (сврсисходна делегација).

По оцени Врховног касационог суда, испуњени су услови за тражену делегацију из члана 62. став 1. ЗПП, будући да је поступајући суд орган Републике Србије, истовремено странка у парници, због чега постоје оправдани разлози да у овом предмету поступа други стварно надлежни суд уместо Првог основног суда у Београду - у овој правној ствари Други основни суд у Београду.

На основу члана 62. став 7. ЗПП одлучено је као у изреци решења

Председник већа - судија

Предраг Трифуновић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић