Судије Врховног касационог суда

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима, на седници одржаној 13. октобра 2015. године утврђен је број судија у Врховном касационом суду, апелационим судовима, вишим судовима, основним судовима, Привредном апелационом суду, привредним судовима, Управном суду са одељењима, Прекршајном апелационом суду са одељењима и прекршајним судовима са одељењима (Одлука објављена у „Службеном гласнику РС“ број 88/2015 од 23. октобра 2015. године). Том одлуком утврђено је да Врховни касациони суд има председника и 37 судија. Одлука се примењивала од 24. октобра 2015. године.

Одлука о броју судија у судовима се од тада мењала више пута (измене објављене у„Службеном гласнику РС“, бр. 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18 и 58/18).

Према Одлуци Високог савета судства о измени Одлуке о броју судија у судовима број: 119-05-893/2018-01 од 4. септембра 2018. године (објављена у „Службеном гласнику РС“ број 68/2018), Врховни касациони суд има председника и 45 судија. Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима се примењује од 8. септембра 2018. године.

Списак судија Врховног касационог суда на дан 5. јун 2019. године.