Узп 127/2019 захтев за преиспитивање судских одлука

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 127/2019
28.03.2019. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из ..., поднетом преко пуномоћника Слободана Васиљевића, адвоката из ..., ... ..., за преиспитивање судске одлуке – решења Управног суда I-4 У 10948/17 од 28.12.2018. године, у предмету стицања звања, у нејавној седници већа, одржаној дана 28.03.2019. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Поднетим захтевом подноситељка предлаже да Врховни касациони суд укине или преиначи побијано решење, којом је одбачена њена тужба, поднета против одлуке Универзитета у Београду, Већа научних области правно-економских наука 02-03 број ... од 30.05.2017. године, којом је изабрана ББ у звање доцента на Универзитету у Београду – Економском факултету, за ужу научну област: ... .

У поступку претходног испитивања поднетог захтева, Врховни касациони суд је нашао да је захтев недозвољен.

Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ 111/09) је прописано да против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке. Ставом 2. члана 49. Закона о управним споровима је прописано да захтев може да се поднесе када је то законом предвиђено, у случајевима када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији и у стварима у којима је у управном поступку била искључена жалба, а ставом 3. истог члана закона је прописано да захтев може да се поднесе због повреде закона, другог прописа или општег акта или повреде правила поступка која је могла бити од утицаја на решење ствари.

Из побијаног решења и навода захтева произлази да је пре доношења оспорене одлуке вођен управни поступак, те да је подноситељка овог захтева била овлашћена одредбом члана 23. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'' 142/08... 196/16), као кандидат који није изабран у звање наставника, да изјави приговор Сенату у року од 15 дана од дана пријема одлуке. Стога за подношење овог захтева нису испуњени процесни услови прописани цитираним ставом 2. члана 49. Закона о управним споровима, јер захтев за преиспитивање судске одлуке није предвиђен законом у овој управној ствари, Управни суд није одлучивао у пуној јурисдикцији и у спроведеном поступку није била искључена жалба, односно двостепено одлучивање.

Одредбом члана 53. став 1. Закона о управним споровима је прописано да недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице Врховни касациони суд ће одбацити решењем.

Имајући у виду да је на основу наведених прописа, поднети захтев недозвољен, Врховни касациони суд је, на основу одредбе члана 53. став 1. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 28.03.2019. године, Узп 127/2019

Записничар,                                                                                                                                                   Председник већа – судија,

Весна Мраковић,с.р.                                                                                                                                   Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић