Ус 11/2018 сукоб надлежности

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Ус 11/2018
04.09.2018. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Трећег основног суда у Београду, по тужби АА из ..., против туженог ББ из .., у предмету оглашавања производа путем видео огласа, у нејавној седници већа одржаној дана 04.09.2018. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За поступање у овој правној ствари стварно је НАДЛЕЖАН Трећи основни суд у Београду.

О б р а з л о ж е њ е

Управни суд је поднео захтев за решавање сукоба надлежности са Трећим основним судом у Београду, који се решењем 8 П бр. 5857/17 од 27.11.2017. године огласио стварно ненадлежним за поступање по тужби АА из ... поднетој против туженог ББ из ..., са предлогом да се обавеже тужени да прекине са обмањујућим саветима путем видео огласа за производ ..., уклањањем истог са интернет домена ''Youtube com'' као и да се обавеже тужени да пресуду објави у целости у дневним новинама са тиражом већим од 100.000 примерака.

Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" 116/08... 40/15), по налажењу Врховног касационог суда, за решавање у овој правној ствари надлежан је Трећи основни суд у Београду на основу одредби члана 22. став 2. Закона о уређењу судова и члана 3. став 1. тачка 6. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (''Службени гласник РС'' 101/13).

Одредбом члана 22. став 2. Закона о уређењу судова, прописано је да основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.

Одредбом члана 71. став 6. Закона о оглашавању (''Службени гласник РС'' 6/2016) прописано је да ако тим законом није другачије одређено, на судске поступке из тог члана примењују се одредбе закона којим се уређује парнични поступак.

Како је предмет тужбеног захтева да тужени прекине са обмањујућим оглашавањем видео рекламом, јер је садржина огласа противна члану 11. Закону о оглашавању Републике Србије, Врховни касациони суд налази да је за одлучивање по поднетој тужби стварно надлежан основни суд јер је одредбом члана 71. Закона о оглашавању прописана судска заштита за обмањујуће и упоредно оглашавање према коме се за поступке обмањујућег оглашавања примењује Закон о парничном поступку.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова, решио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 04.09.2018. године, Ус 11/2018

Записничар,                                                                                                                                                 Председник већа - судија

Рајка Милијаш,с.р.                                                                                                                                    Мирјана Ивић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић