Ус 5/2018 сукоб надлежности

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Ус 5/2018
14.05.2018. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Основног суда у Нишу и Управног суда, по тужби АА из ..., ..., коју заступа Соња Живковић, адвокат из ..., ..., против решења Скупштине градске општине ..., ... број ... од 27.11.2017. године, у предмету постављења секретара Скупштине градске општине ..., ..., у нејавној седници већа одржаној дана 14.05.2018. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За поступање у овој правној ствари стварно је НАДЛЕЖАН Управни суд.

О б р а з л о ж е њ е

Основни суд у Нишу је поднео захтев за решавање сукоба надлежности са Управним судом, Одељење у Нишу који се решењем II-4 У 19950/17 од 22.02.2018. године огласио стварно ненадлежним за поступање по тужби АА из ... поднетој против решења Скупштине градске општине ..., ... број ... од 27.11.2017. године, којим се ББ, дипломирани ..., поставља за секретара Скупштине градске општине ...

Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова (''Службени гласник РС'' 116/08… 40/15), по налажењу Врховног касационог суда, за решавање у овој правној ствари надлежан је Управни суд, на основу чланa 29. став 1. Закона о уређењу судова и члана 176. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' 21/16).

Одредбом члана 1. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да се овим законом уређују права и дужности из радног односа запослених у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе.

Одредбом члана 3. став 1. истог закона је прописано да се запосленима, у смислу овог закона, сматрају функционери који на основу законом или покрајинским прописом утврђене обавезе или овлашћења, заснивају радни однос ради вршења дужности, службеници и намештеници.

Заштита права запослених према Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе се остварује у управном спору.

Како је предмет тужбеног захтева поништај решења о постављењу секретара Скупштине градске општине ... од 27.11.2017. године, то је за одлучивање о истој, сагласно цитираним прописима, стварно надлежан Управни суд, с обзиром да су наведене законске одредбе ступиле на снагу 12.03.2016. године.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова решио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 14.05.2018. године, Ус 5/2018

Записничар,                                                                                                                               Председник већа - судија,

Рајка Милијаш,с.р.                                                                                                                   Мирјана Ивић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић