Ус 6/2018 сукоб надлежности

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Ус 6/2018
14.05.2018. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Основног суда у Нишу и Управног суда, по тужби АА из ..., ..., ради поништаја решења ... Универзитета у ..., ... број ... од 11.09.2017. године, у предмету продужења радног односа, у нејавној седници већа одржаној дана 14.05.2018. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За поступање у овој правној ствари стварно је НАДЛЕЖАН Основни суд у Нишу.

О б р а з л о ж е њ е

Основни суд у Нишу је поднео захтев за решавање сукоба надлежности са Управним судом, Одељење у Нишу који се решењем II-3 У 17003/17 од 04.01.2018. године огласио стварно ненадлежним за поступање по тужби АА из ..., поднетој против одлуке ... Универзитета у ..., ... број ... од 11.09.2017. године, којом није усвојен предлог одлуке наставно научног већа ... факултета број ... од 17.05.2017. године, да се проф. др АА, ванредном професору ... факултета у ..., продужи радни однос за школску 2017/2018 годину.

Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" 116/08... 103/13), по налажењу Врховног касационог суда, за решавање у овој правној ствари надлежан је Основни суд у Нишу на основу одредби члана 22. став 3. Закона о уређењу судова и члана 3. став 1. тачка 38. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (''Службени гласник РС'' 101/13).

Одредбом члана 22. став 3. Закона о уређењу судова, прописано је да, поред осталог, основни суд у првом степену суди и у споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа, о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, као и о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом.

Одредбом члана 89. став 1. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' 88/2017 и 27/2018) прописано је да се у погледу права, обавеза и одговорности запослених на високошколској установи, примењује закон којим се уређује рад, ако овим законом није другачије уређено.

Одредбама члана 175. став 1. тачка 2. Закона о раду (''Службени гласник РС'' 24/2005... 75/2017) прописано је да радни однос престаје када запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени другачије не споразумеју.

Како је предмет тужбеног захтева за који се Управни суд решењем II-3 У 17003/17 од 04.01.2018. године огласио стварно ненадлежним и предмет уступио на надлежност Основном суду у Нишу, продужење радног односа, о чему се послодавац и запослени могу споразумети сагласно цитираној одредби Закона о раду, то је по налажењу Врховног касационог суда тужба поднета у спору из радног односа, о којој правној ствари је надлежан да одлучи суд у парничном поступку сагласно члану 1. Закона о парничном поступку и члану 22. став 3. Закона о уређењу судова.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова, решио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 14.05.2018. године, Ус 6/2018

Записничар,                                                                                                                      Председник већа - судија,

Рајка Милијаш,с.р.                                                                                                          Мирјана Ивић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић