У 10142/07

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
У 10142/07
12.03.2009. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: мр Јадранке Ињац, председника већа, Зоје Поповић и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником суда Вером Маринковић, као записничарем, решавајући у управном спору по тужби тужиоца АА, кога по пуномоћју заступа мајка ББ, против решења Министарства рада и социјалне политике Републике Србије – Одсек за управне послове у области материјалних давања у социјалној заштити, број: 553-03-02001/2007-10 од 10.10.2007. године, у предмету утврђивања права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица, у нејавној седници већа одржаној дана 12.3.2009. године, донео је

П Р Е С У Д У

Тужба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Оспореним решењем одбијена је, као неоснована, жалба тужиоца изјављена против решења Центра за социјални рад Крушевац, број: 5532-5745/06 од 30.3.2007. године, којим је тужиоцу признато право на увећан додатак за помоћ и негу другог лица у висини разлике износа увећаног додатка за помоћ и негу другог лица и износа новчане накнаде за помоћ и негу другог лица остварене по прописима о пензијском и инвалидском осигурању у месечном износу од 8.601,00 динара почев од 02.10.2006. године (погрешно наведено од 2007. године).

У тужби поднетој овом суду тужилац оспорава законитост решења туженог органа. Наводи да је погрешно тужени орган утврдио датум од кад му право на увећан додатак за помоћ и негу другог лица у висини разлике износа увећаног додатка за помоћ и негу другог лица и износа новчане накнаде за помоћ и негу другог лица остварене по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, јер му припада почев од 01.7.2007. године, када је наведени Закон ступио на снагу. Предлаже да суд тужбу уважи и оспорено решење поништи.

У одговору на тужбу тужени орган је остао при разлозима датим у образложењу оспореног решења и предложио да суд тужбу одбије,као неосновану.

Након оцене навода тужбе, одговора на тужбу и списа предмета ове управне ствари, Врховни суд Србије је нашао да је тужба неоснована.

Из образложења оспореног решења произлази да је тужени орган одбио жалбу тужиоца након што је увидом у списе предмета утврдио да је првостепени орган, поступајући по захеву тужиоца за утврђивање права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица, који је тужилац поднео 02.10.2006. године, прибавио налаз, оцену и мишљење првостепеног органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање број: 365 од 02.3.2007. године којим је утврђено да код тужиоца постоји телесно оштећење по глави III тачка 8. у висини од 100% од дана поднетог захтева, као последица болести, због чега је по оцени туженог органа ожалбено решење на закону засновано.

Код оваквог стања ствари, по оцени Врховног суда Србије, оспореним решењем није повређен закон на штету тужиоца. Ово са разлога што је одредбом чл. 25. ст. 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'', бр. 36/91... 115/05), прописано да се право на додатак за помоћ и негу другог лица признаје од дана подношења захтева ако су у моменту подношења захтева испуњени услови за признавање права.

Како је у проведеном поступку утврђено да је тужилац захтев за остваривање траженог права поднео 02.10.2006. године од ког дана му је и признато право на увећан додатак за помоћ и негу другог лица, то је, по оцени овог суда, основано тужени орган одбио жалбу тужиоца дајући за своју одлуку довољне и на закону засноване разлоге, које у свему прихвата и овај суд.

Суд је ценио наводе тужбе, за које је нашао да су без утицаја на законитост оспореног решења, с обзиром да из списа предмета произлази да је тужиоцу тражено право признато почев од 02.10.2006. године.

Са изнетих разлога, Врховни суд Србије је, применом одредбе чл. 41. ст. 2. Закона о управним споровима (''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96), одлучио као у диспозитиву пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ,

дана 12.3.2009. године, У. 10142/07

Записничар, Председник већа - судија

Вера Маринковић, с.р. мр Јадранка Ињац, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

ЈК