У 1272/07

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
У 1272/07
28.05.2008. година
Београд

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: Олге Ђуричић, председника већа, Обрада Андрића и Томислава Медведа, чланова већа, са саветником Врховног суда Биљаном Шундерић, као записничарем, решавајући у управном спору по тужби тужиље АА, изјављеној против туженог Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд, Ул.Радосава Грујића број 11, ради поништаја обавештења број Реф.5/2150 од 17.11.2006. године, у предмету заштите културног добра, у нејавној седници већа одржаној дана 28.05.2008. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Тужба СЕ ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Тужиља је дана 20.02.2007. године, препоручено путем поште, доставила Врховном суду Србије тужбу којом је као туженог означила Јавно стамбено предузеће "Стан" из Шапца, Краљице Марије број 2, а без јасне назнаке броја оспореног решења и датума доношења истог. Наводима тужбе, као предмет спора тужиља је навела заштиту културног добра. Како са разлога ближе назначених у тужби тужиља налази да је поступањем туженог повређен закон на њену штету, предлаже да суд донесе пресуду како је назначено у петитуму тужбе.

Поступајући по тако поднетој тужби, Врховни суд Србије је решењем У.1272/06 од 17.04.2007. године, наложио тужиљи да уреди тужбу у смислу чл.25. и 27. Закона о управним споровима, тако што ће се прецизно изјаснити против ког управног акта туженог органа подноси тужбу у управном спору, који акт ће доставити суду у року од 15 дана од дана пријема решења суда, са напоменом да се управни спор пред Врховним судом Србије може покренути против коначног управног акта републичког органа управе. Истим решењем суда, тужиља је упозорена на последице непоступања по налогу суда, с обзиром на то да суд не може поступати по тужби у којој уопште није означен управни акт туженог органа, према коме је предметна тужба управљена.

Поступајући по налогу суда из напред наведеног решења од 17.04.2007. године, као и решења од 21.06.2007. године, тужиља је новим поднеском од 12.07.2007. године, известила суд да управни спор покреће против Обавештења број 5/2150 од 17.11.2006. године, које је донео Републички завод за заштиту споменика културе Београд, означивши на тај начин и туженог.

Увидом у списе предмета и оспорени акт утврђено је да се тим актом, у форми обавештења, тужени обраћа тужиљи поводом њеног дописа од 16.09.2006. године, а у вези са предузимањем мера заштите културног добра, зграде у бб, обавештавајући је на тај начин да Републички завод за заштиту споменика културе у конкретном случају није нашао довољно разлога за предузимање мера на које је овлашћен по службеној дужности, те да је целокупан поступак у вези радова на објекту бб спроведен у складу са законом.

У поступку претходног испитивања поднете тужбе, Врховни суд Србије је нашао да тужбу треба одбацити.

Наиме, одредбом члана 6. став 1. Закона о управним споровима ("Сл.лист СРЈ" бр.46/96), прописано је да се управни спор може водити само против управног акта, док је одредбом става 2. истог члана прописано да управни акт, у смислу тог закона, јесте акт којим државни органи или предузеће или друга организација у вршењу јавних овлашћења, решава о одређеном праву или обавези физичког лица, или правног лица или друге странке у управној ствари.

Сагласно напред наведеној одредби закона, обавештење Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд, којим се тужиља обавештава о напред наведеном, по налажењу овог суда, не представља управни акт у смислу цитираног члана 6. Закона о управним споровима. Ово са разлога, јер наведено обавештење није донето у управној ствари и њиме се непосредно не решава, односно не одлучује о неком праву или обавези тужиље, већ се само тужиља извештава о одређеном поступку, који је по оцени туженог, спроведен у складу са законом.

Како се законитост напред наведеног обавештења не може испитивати у управном спору, јер истим није одлучивано о управној ствари која је битно, садржинско обележје управног акта, то је Врховни суд Србије на основу члана 28. став 1. тач.2. Закона о управним споровима, решио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ,

Дана 28.05.2008. године, У. 1272/07

З а п и с н и ч а р Председник већа - судија

Биљана Шундерић, с.р. Олга Ђуричић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

РС