У 9231/07

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
У 9231/07
18.03.2009. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Вере Пешић и Гордане Џакула, чланова већа, са саветником Врховног суда Србије Љиљаном Јевтић, записничарем, одлучујући у управном спору по тужби тужиље АА, коју заступа пуномоћник АБ, адвокат, против туженог Министарства рада и социјалне политике Републике Србије, Одсека за послове у области финансијске подршке породици са децом, ради поништаја решења број 183-00-00970/2005-13 од 15.08.2007. године, у правној ствари родитељског додатка, у нејавној седници већа одржаној дана 18.03.2009. године, донео је

П Р Е С У Д У

Тужба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Оспореним решењем одбијена је жалба тужиље изјављена против решења Општинске управе Пожега број 03-183/5-76/05 од 22.08.2005. године, којим се не признаје право на родитељски додатак по захтеву који је поднела тужиља за дете Наташу - треће дете по реду рођења, јер нема држављанство Републике Србије и место пребивалишта у аа.

Поднетом тужбом, преко пуномоћника, тужиља оспорава законитост решења туженог органа истичући да је тужени орган приликом доношења оспореног решења погрешно применио материјално право, са разлога што тужиља испуњава услове за признавање права на родитељски додатак за рођење трећег детета ВВ3 Ово са разлога, јер је тужиља пре рођења трећег детета поднела захтев за признавање држављанства и док је трајао поступак иста је добила уверење о држављанству и личну карту. Како је у току поступка добила уверење о држављанству и личну карту, то сматра да су испуњени услови из члана 14. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом за признавање траженог права. Са наведених разлога предлаже да суд тужбу уважи и поништи оспорено решење.

У одговору на тужбу тужени орган је остао у свему код разлога из образложења оспореног решења и предложио да суд тужбу одбије, као неосновану.

Након оцене навода тужбе, одговора на тужбу, те целокупних списа предмета ове управне ствари, Врховни суд Србије је нашао да тужба није основана.

Врховни суд Србије налази да је тужени орган на правилно утврђено чињенично стање, правилно применио материјално право, у поступку у коме није било повреде правила и за своју одлуку је дао разлоге које као довољне и на закону засноване, у свему прихвата и овај суд.

Ово са разлога што је одредбом члана 14. став 1. и 6. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 16/02 и 115/05), прописано да родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете под условом да је држављанин Србије и Црне Горе, да има пребивалиште у Републици Србији и да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, а услови за остваривање права на родитељски додатак утврђују се у односу на дан подношења захтева. С обзиром на наведено и како је у поступку као неспорно утврђено да је тужиља поднела захтев за упис у књигу држављана дана 23.05.2005. године, што се доказује потврдом МУП-а аа од 23.05.2005. године, али да није добила уверење о држављанству до дана подношења захтева за остваривање права на родитељски додатак, то и по схватању Врховног суда Србије правилно решењем првостепеног органа од 22.08.2005. године тужиљи није признато право на родитељски додатак за дете ВВ3, треће дете по реду рођења.

Код изнетог чињеничног и правног стања ствари, Врховни суд Србије је наводе тужбе оценио неоснованим и без утицаја на другачију оцену законитости оспореног решења, јер овим наводима тужиља није довела у сумњу утврђено чињенично стање, нити је навела околности или доказе који нису цењени у управном поступку, а били би од утицаја на другачије решење ове управне ствари.

Са напред изнетих разлога, налазећи да оспореним решењем није повређен закон на штету тужиље, Врховни суд Србије је, применом одредбе члана 41. став 2. Закона о управним споровима („Службени лист СРЈ“, број 46/96), одлучио као у диспозитиву ове пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ

дана 18.03.2009. године, У. 9231/07

Записничар, Председник већа-судија,

Љиљана Јевтић,с.р. Мирјана Ивић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Оливера Стругаревић

СК