Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда

Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда

Љубица Милутиновић, од оца Саве, рођена је 1952. године у Лајковцу. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1974. године а правосудни испит положила 1975. године.

У Окружном суду у Београду била је судијски приправник од 1974. године до 1976. године, а затим стручни сарадник у истом суду од марта 1976. године. На функцији судије Првог општинског суда у Београду била је од јуна 1978. године а судије Окружног суда у Београду од новембра 1992. године до 1998. године. За судију Врховног суда Србије изабрана је 01. децембра 1998. године. На тој дужности остала је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 20. септембра 2011. године.

Објавила је низ стручних радова из области грађанског права за Билтен Врховног суда Србије и Врховног касационог суда. Следећи стручни радови су Припручник за обуку медијатора, Коментар Закона о медијацији, Приручник за судије о медијацији, Приручник за полагање првосудног испита, Накнада штете због лекарске грешке и проблем доказивања узрочности, Обавештење пацијената о ризицима медицинске интервенције и његов пристанак, Права и дужности пацијената, Накнада штете због лекарске грешке у поступку медијације, Начело парничног поступка, Суђење у разумном року, Медијација као један од алтернативних начина решавања спорова, Мирно решавање радних спорова, Медијација у породичним споровима, Здравствена заштита у светлу нових прописа о здравству, Тужба и одговор на тужбу, Ревизија у посебним поступцима, Примена правила о терету доказивања, Заступање у брачном и породичном спору, Право становања – habitatio у Породичном закону, Како се постаје медијатор, Заштита од дискриминације у судској пракси ВСС, Надлежност у породичним споровима, У сусрет изменама Закона о облигационим односима, Забрана дискриминације – основно људско право, Грађанскоправна заштита од дискриминације Заложно право на покретним стварима (ручна залога), Стварно-правни законик – личне и стварно-личне службености, Породични закон кроз судску праксу, Извршење одлука из области породичног права, Закон о својини и другим стварним правима као предуслов успешног развоја тржишне природе, Неимовинска штета – монографија - коауторски рад.

Била је предавач и учесник многих стручних семинара. Члан је Комисије за спровођење националне стратегије правосуђа од јула 2013. године; члан Управног одбора Друштва судија од 2011. године; била је члан испитне комисије за правосудни испит од 2006. године до 2008. године; повремени предавач на правним клиникама, мастер студијама и припремној настави правосудног испита на правним факултетима у Београду.

Судија је у грађанској материји, заменик је председника Врховног касационог суда и председник је Одељења за заштиту права на суђење у разумном року.