Увп I 129/07

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Увп I 129/07
27.05.2008. година
Београд

 

У ИМЕ НАРОДА

 

 

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић, Невене Милојчић, Драгана Скока и Душанке Марјановић, чланова већа, са саветником суда Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву "АА", за ванредно преиспитивање пресуде Окружног суда у Неготину, пословни број III У 12/07 од 18.05.2007. године, уз учешће противне странке ББ, у предмету избора директора школе, у нејавној седници већа одржаној дана 27.05.2008. године, донео је

 

 

П Р Е С У Д У

 

Захтев се УВАЖАВА, УКИДА пресуда Окружног суда у Неготину Пословни број III У 12/07 од 18.05.2007. године и предмет враћа истом суду на поновно одлучивање.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Побијаном пресудом уважена је тужба тужиоца ББ, овде противне странке и по службеној дужности поништена одлука Школског одбора "АА" бр. 06-37/15 од 22.08.2006. године и предмет враћен на поновни поступак и одлучивање. Одлуком Школског одбора "АА" од 22.08.2006. године, за директора "АА" изабран је ВВ, професор ___, који је и радио до избора у "АА" на радном месту директора, с тим да се директор бира на четири године, а одлука о именовању директора постаје коначна даном достављања сагласности министра просвете Републике Србије.

 

У захтеву за ванредно преиспитивање наведене пресуде Окружног суда у Неготину, подносилац захтева истиче да су разлози суда дати у образложењу пресуде нејасни. Сматра да је Конкурсна комисија у свему поступила према упутству Министарства просвете и спорта Републике Србије, када је кандидатима наложила достављање тражене документације и то пре доношења коначне одлуке о избору. Указује да и ако тужилац ББ, није допунио документацију уверењем надлежног суда да се против њега не води истрага нити је подигнута оптужница, Школски одбор "АА" размотрио је његову пријаву оценивши, при томе, да исти испуњава услове за избор те он није оштећен нити му је ускраћено право. Стога је одлука Школског одбора о избору ВВ за директора "АА" донета у свему у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и по прибављеном мишљењу Наставничког већа. Са изнетих разлога предложио је да суд захтев уважи и преиначи побијану пресуду тако што ће тужбу одбити.

 

ББ у својству противне странке је у одговору на захтев истакао да је побијана пресуда законита и предложио да суд захтев одбије, као неоснован.

 

Поступајући по наведеном захтеву и испитујући побијану пресуду у смислу одредбе члана 48. Закона о управним споровима ("Службени лист СРЈ", бр. 46/96), Врховни суд Србије је нашао:

 

Захтев је основан.

 

Према уводу побијане пресуде тужени орган је подносилац захтева – "ББ", а у диспозитиву пресуде се поништава одлука Школског одбора "ББ" бр. 06-37/15 од 22.08.2006. године. Из стања списа предмета Окружног суда у Неготину тужени орган у управном спору окончаном побијаном пресудом је Школски одбор "ББ", јер је тужилац тужбом поднетом Окружном суду у Неготину тражио поништај оспорене одлуке коју је и приложио уз тужбу а коју је донео Школски одбор "ББ" бр. 06-37/15 од 22.08.2006. године. Захтев за ванредно преиспитивање побијане пресуде поднела је "ББ", а из списа предмета Окружног суда се види да је одговор на тужбу такође поднела "ББ" која није тужени орган а којој је достављена побијана пресуда.

 

Одредбом члана 14. Закона о управним споровима је прописано да је тужени у управном спору орган чији се акт оспорава, а према члану 31. став 1. истог закона суд ако не одбаци тужбу решењем из члана 27. став 2. или члана 28. овог закона, нити поништи акт по члану 29. тог закона, по један препис тужбе са прилозима доставља на одговор туженом органу и заинтересованим лицима, ако их има.

 

Код оваквог стања ствари, суд налази да је побијана пресуда донета уз битне повреде наведених одредби Закона о управним споровима. Наиме, побијана пресуда је достављена на одговор "ББ", као туженом органу а одлучивано је о законитости акта – одлуке Школског одбора "ББ", који је тужени орган и коме тужба није достављена на одговор.

 

Због наведеног побијана пресуда захваћена је битном повредом цитираних одредби Закона о управним споровима, коју је у поновном поступку потребно отклонити.

 

Са изнетих разлога, Врховни суд Србије на основу одредбе члана 49. ст. 1. и 2. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву ове пресуде, с тим што је Окружни суд дужан да поступи по ставу 3. истог члана овог Закона.

 

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ

Дана 27.05.2008. године, Увп. I 129/07

 

Записничар, Председник већа – судија,

Весна Карановић, с.р. Снежана Живковић, с.р.

 

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

ЈК