Судије Врховног касационог суда

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима, на седници одржаној 13. октобра 2015. године утврђен је број судија у Врховном касационом суду, апелационим судовима, вишим судовима, основним судовима, Привредном апелационом суду, привредним судовима, Управном суду са одељењима, Прекршајном апелационом суду са одељењима и прекршајним судовима са одељењима (Одлука објављена у „Службеном гласнику РС“ број 88/2015 од 23. октобра 2015. године). Том одлуком утврђено је да Врховни касациони суд има председника и 37 судија. Одлука се примењивала од 24. октобра 2015. године.

Одлука о броју судија у судовима се од тада мењала више пута (измене објављене у„Службеном гласнику РС“, бр. 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016 и 104/2016), углавном због проширене надлежности судова.

Према Одлуци Високог савета судства о измени Одлуке о броју судија у судовима број: 119-05-333/2018-01 од 20. априла 2018. године (објављена у „Службеном гласнику РС“ број 31/2018), Врховни касациони суд има председника и 41 судију. Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима се примењује од 28. априла 2018. године.

Списак судија Врховног касационог суда на дан 2. јул 2018. године.