Запослени

 У 2017. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Саветовања

-Треће радно саветовање о уједначавању судске праксе за судијске помоћнике ВКС, судова републичког ранга, апелационих и виших судова, са фокусом на јуриспруденцију Европског суда за људска права, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Мултидонаторским повереничким фондом и Саветом Европе, одржано 7. марта 2017. године у Зрењанину;

-Саветовање судија привредних судова на тему „Примена Закона о заштити права на суђење у разумном року у стечајним поступцима“, одржано у Вршцу 19. и 20. априла 2017. године.

Обуке

-Радионица „Вредновање предмета по тежини“ у организацији Врховног касационог суда и Пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, одржана 6. марта 2017. године у Београду.