Рев 1293/2017 3.19.1.17

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 1293/2017
03.07.2019. година
Београд

Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., чији је пуномоћник Никола Томашевић, адвокат из ..., против тужене ''ББ'' АД ..., ради утврђења ништавости уговора, одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Апелационог суда у Београду Гж 6477/16 од 13.01.2017. године, у седници одржаној 03.07.2019. године, донео је

Р ЕШ Е Њ Е

ВРАЋАЈУ СЕ списи П 341/15 Вишем суду у Београду, преко Апелационог суда у Београду, ради доношења решења о прекиду поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Врховном касационом суду достављени су списи Вишег суда у Београду П 341/15, ради одлучивања о ревизији изјављеној против пресуде Апелационог суда у Београду Гж 6477/16 од 13.01.2017. године.

После разматрања списа, Врховни касациони суд је нашао да за сада нису испуњени процесни услови за одлучивање о ревизији.

Наиме, одредбом члана 5. став 1. Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима („Сл. гласник РС“, бр.31/19, који је ступио на снагу 07.05.2019. године), прописано је да се даном ступања на снагу овог закона прекида парнични поступак покренут до дана ступања на снагу овог закона, а чији је предмет спора у вези са валутном клаузулом код уговора о кредиту како је дефинисан овим законом.

Имајући у виду цитирану законску одредбу, као и да је предмет спора у овој парници утврђење ништавости уговора о стамбеном кредиту са валутном клаузулом, а да је након доношења побијане правноснажне одлуке, односно 07.05.2019. године ступио на снагу Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, то се списи враћају Вишем суду у Београду, ради доношења решења о прекиду поступка, у складу са одредбом члана 5. став 1. наведеног Закона.

На основу изнетог, применом члана 419. у вези члана 382. ЗПП, одлучено је као у изреци.

Председник већа-судија

Јасминка Станојевић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић