Комуникациона стратегија

Комуникациона стратегија је документ Високог савета судства, којим се дефинишу циљеви, врсте, начини комуникација и активности, како унутар Високог савета судства, тако и између судова и Високог савета судства, јавности или циљних група, што укључује и правовремено информисање о раду Високог савета судства и судова у Републици Србији, како би се рад Високог савета судства и судова приближио стручној и широј јавности и на тај начин постао доступнији и транспарентнији. 

Комуникациона стратегија Високог савета судства представља конкретизацију активности предвиђених Акционим планом за Поглавље 23 и Акционим планом за спровођење Нaционалне стратегије реформе правосуђа у циљу остваривања начела и приоритета дефинисаних у Националној стратегији реформе правосуђа.

из Уводне речи документа "Комуникационе стратегије"