Запослени

У 2019. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

--Семинар у Стразбуру поводом отварања судеће године, у организацији Савета Европе, одржан у Европском суду за људска права у Стразбуру 25. јануара 2019. године;

-Семинар о спровођењу права интелектуалне својине, у организацији  Завода за интелектуалну својину, одржан у Београду 31. јануара 2019. године;

-Семинар о континуираном стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору и кључне новине у области финансијског управљања и контроле, у организацији Министарства финансија и Пројекта немачке развојне сарадње „Реформа јавних финансија–финансирање Агенде 2030” одржан у Београду 6. и 7. јуна 2019. године.

Саветовања

-Саветовање „Новине и актуелности у пословању јавног сектора”, у организацији  „Параграфа”, одржано у Београду 4. фебруара 2019. године;

-Саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији Привреднoг апелационог суда, одржано у Вршцу од 23. до 24. априла 2019. године;

-Годишње саветовање судија привредних судова Србије, у организацији Привредног апелационог суда, одржано на Златибору од 3. до 6. септембра 2019. године.

Обуке

-„Oracle“ обука за статистичаре-централно статистичко извештавање, у организацији Министарства правде, одржана у Београду током априла 2019. године;

-Обука у циљу унапређења знања и вештина хоризонталних функција (управљање људским ресурсима, интерна контрола, супервизија и изјаве о управљању, управљање ризицима, процес анализе обима посла), у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 29. августа 2019. године;

-Oбука на тему „Финансијско управљање: плаћање уговарачима“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 4. и 5. септембра 2019. године.

-Oбука на тему „Израда правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 5. и 6. септембра 2019. године;

- Oбука на тему „Уговори о грантовима у оквиру територијалне сарадње - спровођење уговора“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 11. септембра 2019. године.