Рев 2505/2019 неблаговремена ревизија

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 2505/2019
27.06.2019. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из ..., чији је пуномоћник Милорад Милићевић, адвокат из ..., против туженог ББ из ..., чији је пуномоћник Саша Косановић, адвокат из ..., ради накнаде штете, одлучујући о ревизији туженог изјављеној против пресуде Окружног суда у Панчеву Гж бр. 156/08 од 22.04.2009. године, у седници одржаној 27.06.2019. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ, као неблаговремена, ревизија туженог изјављена против пресуде Окружног суда у Панчеву Гж бр. 156/08 од 22.04.2009. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Општинског суда у Панчеву П бр. 2727/01 од 26.06.2007. године, делимично је усвојен тужбени захтев тужица и обавезан је тужени да тужиоцу, на име накнаде материјалне и нематеријалне штете, исплати износе наведене у ставу првом изреке првостепене одлуке, са припадајућом каматом, као и да тужиоцу накнади трошкове поступка.

Пресудом Окружног суда у Панчеву Гж бр. 156/08 од 22.04.2009. године, делимично је укинута првостепена пресуда у побијаном делу става првог изреке којим је одлучено о захтеву за накнаду материјалне штете, као и у делу којим је одлучено о трошковима поступка, док је у преосталом побијаном делу става првог изреке којим је одлучено о захтеву за накнаду нематеријалне штете, жалба туженог одбијена и првостепена пресуда потврђена.

Против пресуде донесене у другом степену, у делу у ком је одлучено о захтеву за накнаду нематеријалне штете, тужени је изјавио ревизију због битне повреде одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права.

Испитујући благовременост ревизије у смислу члана 401. став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 125/04 и 111/09) Врховни касациони суд је нашао да је ревизија туженог неблаговремена.

Одредбом члана 394 став 1 Закона о парничном поступку прописано је да против правноснажне пресуде донесене у другом степену, странке могу изјавити ревизију у року од 30 дана од дана достављања преписа пресуде.

Побијану правноснажну пресуду пуномоћник туженог примио је 29.05.2009. године (према повратници у списима), па је последњи дан рока за изјављивање ревизије 29.06.2009. године (понедељак). Међутим, пуномоћник туженог ревизију је изјавио 30.06.2009. године (предајом препоручене пошиљке пошти наведеног датума), дакле по протеку законом прописаног рока од 30 дана од пријема преписа пресуде.

Имајући ово у виду, Врховни касациони суд је применом члана 404. ЗПП („Службени гласник РС“ број 125/04 и 111/09) одлучио као у изреци.

Председник већа-судија

Јасминка Станојевић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић