Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета

Радна група за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, одржала је састанак 11. децембра 2015. године у Врховном касационом суду.

На састанку су чланови Радне групе извештавали о спровођењу мера из појединачних програма решавања старих предмета у судовима у којима су донети, а потом је  анализирана реализација мера предвиђених Јединственим програмом решавања старих предмета и Посебним програмом мера за решавање старих извршних предмета.

На састанку је донет Закључак, да судије које поступају у 20 најстаријих предмета према датуму иницијалног акта у основним и вишим судовима, исте реше у складу са Судским пословником - да предмети буду експедовани из судова до 01.06.2016. године.