Узп 300/2018 понављање судског поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 300/2018
06.09.2018. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по тужби Привредног друштва за производњу и трговину ''АА'' ..., за понављање поступка окончаног решењем Врховног касационог суда Узп 413/2017 од 12.10.2017. године, у предмету привредног регистра, у нејавној седници већа одржаној дана 06.09.2018. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Тужба за понављање поступка се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво за производњу и трговину ''АА'' ... је поднело тужбу за понављање поступка (погрешно означену као захтев за понављање поступка) окончаног решењем Врховног касационог суда Узп 413/2017 од 12.10.2017. године, којим је одбачен његов захтев за преиспитивање решења Управног суда 23 Ув 350/16 од 21.12.2016. године.

У тужби за понављање поступка није наведен разлог понављања већ је тражено да суд у доказном поступку преиначи решење Управног суда, Одељење у Крагујевцу I- 5 У 12210/13 од 27.09.2016. године.

У поступку претходног испитивања поднете тужбе за понављање поступка Врховни касациони суд је нашао да је тужба неблаговремена.

Одредбом члана 57. Закона о управним споровима прописано је да се понављање поступка може тражити најкасније у року од 30 дана од дана када је странка сазнала за разлог понављања, осим у случају из члана 56. став 1. тачка 7. када се може тражити у року од шест месеци од дана објављивања одлуке Европског суда за људска права у ''Службеном гласнику Републике Србије''. Ако је странка сазнала за разлог понављања поступка пре него што је поступак пред судом завршен, а тај разлог није могла употребити у току поступка, понављање се може тражити у року од 30 дана од дана достављања одлуке суда. По протеку пет година од правноснажности судске одлуке понављање поступка се не може тражити.

Одредбом члана 60. Закона о управним споровима прописано је да ће суд решењем одбацити тужбу за понављање поступка, ако утврди да је тужбу поднело неовлашћено лице, или да тужба није благовремена, или да странка није учинила бар вероватним постојање законског основа за понављање поступка.

Из поштанске повратнице која се налази у списима Врховног касационог суда се види да је решење Врховног касационог суда Узп 413/2017 од 12.10.2017. године, чије се понављање тражи, уредно достављено Привредном друштву за производњу и трговину ''АА'' ДОО ... дана 14.11.2017. године. Тужба за понављање поступка поднета је Врховном касационом суду дана 29.06.2018. године, након протека законом прописаног рока.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је применом одредбе члана 60. Закона о управним споровима одлучио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 06.09.2018. године, Узп 300/2018

Записничар,                                                                                                                                                Председник већа - судија

Рајка Милијаш,с.р.                                                                                                                                    Мирјана Ивић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић