Ус 2/2018 сукоб надлежности

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Ус 2/2018
22.03.2018. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Вишег суда у Новом Саду и Министарства финансија Републике Србије, Пореска управа, Регионално одељење за другостепени поступак у Новом Саду, по жалби АА из ..., изјављеној против решења Министарства финансија Републике Србије, Пореске управе, Филијала Нови Сад 2 број 2232-434-13-6187/2014-G2А06 од 30.06.2014. године, у предмету обавезе плаћања судске таксе, у нејавној седници већа одржаној дана 22.03.2018. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ВРАЋАЈУ СЕ списи Вишем суду у Новом Саду на даље поступање.

О б р а з л о ж е њ е

Виши суд у Новом Саду је овом суду поднео захтев за решавање сукоба надлежности са Министарством финансија Републике Србије, Пореском управом, Регионално одељење за другостепени поступак у Новом Саду који се решењем број 200-433-13-00629/2015-I2001 од 09.06.2017. године, огласио ненадлежним за решавање по жалби уложеној на решење Министарства финансија Републике Србије, Пореске управе, Филијале Нови Сад 2 број 2232-434-13-6187/2014-G2А06 од 30.06.2014. године. Након доношења решења о ненадлежности жалба таксеног обвезника је достављена Вишем суду у Новом Саду на одлучивање.

Размотривши списе предмета, Врховни касациони суд је у смислу члана 30. Закона о уређењу судова одлучио као у изреци, обзиром да у конкретном случају нема сукоба надлежности између судова.

Одредбом члана 30. став 2. Закона о уређењу судова (''Службени гласник РС'' 116/08... 101/13) прописано је да Врховни касациони суд одлучује о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање није надлежан други суд, као и о преношењу надлежности судова ради лакшег вођења поступка или других важних разлога.

Одредбом члана 167. Устава Републике Србије, прописано је, између осталог, да Уставни суд решава сукоб надлежности између судова и државних органа.

Како је Виши суд у Новом Саду поднео овом суду захтев за решавање сукоба надлежности са Министарством финансија Републике Србије, Пореском управом, Регионално одељење за другостепени поступак у Новом Саду, то по налажењу овог суда у конкретном случају нема сукоба надлежности између судова у смислу чл. 20, 21. и 22. Закона о парничном поступку.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова, решио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 22.03.2018. године, Ус 2/2018

Записничар,                                                                                                                                               Председник већа-судија,

Рајка Милијаш,с.р.                                                                                                                                  Мирјана Ивић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић