Ус 4/2018 сукоб надлежности

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Ус 4/2018
22.03.2018. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Београду, по тужби АА из ..., поднетој против одлуке Статутарног одбора синдиката ББ од 14.06.2017. године, у предмету искључења из чланства из органа синдикалне организације, у нејавној седници већа одржаној дана 22.03.2018. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За поступање у овој правној ствари НАДЛЕЖАН ЈЕ Виши суд у Београду.

О б р а з л о ж е њ е

Управни суд је поднео захтев за решавање сукоба надлежности са Вишим судом у Београду, који се решењем 9 П1 104/17 од 14.08.2017. године огласио стварно ненадлежним за поступање по тужби АА из ..., поднетој против одлуке Статутарног одбора синдиката ББ од 14.06.2017. године, којом је одбијен његов приговор изјављен на одлуку Одбора синдиката ББ од 07.02.2017. године, којим је тужилац искључен из чланства Одбора синдиката ББ.

Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" 116/08... 101/13), по налажењу Врховног касационог суда, за решавање у овој правној ствари надлежан је Виши суд у Београду, на основу члана 23. став 1. тачка 8. Закона о уређењу судова и члана 4. став 1. тачка 1. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (''Службени гласник РС'' 116/08... 101/13).

Одредбом члана 23. став 1. тачка 8. Закона о уређењу судова је прописано да виши суд у првом степену, између осталог, суди поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд.

Одредбом члана 20. став 2. Статута синдиката запослених у ... делатности Србије је прописано да се у синдикату формирају органи за територију општине, више општина – округа и града.

Одредбом члана 24. став 2. наведеног Статута, прописано је да Статут синдикалне организације не може бити у супротности са Статутом синдиката запослених у ... делатности Србије.

Одредбом члана 23. наведеног Статута је прописано да синдикална организација има својство правног лица.

Одредбом члана 25. наведеног Статута прописано је да су органи синдикалне организације Одбор синдикалне организације, Надзорни одбор и Статутарни одбор.

Одредбом члана 67. наведеног Статута, прописано је да свим изабраним лицима у Синдикату (''председнику, члановима органа и представницима Синдиката у органима Савеза самосталних синдиката Србије и организацијама Савеза самосталних синдиката Србије) функција може престати због: давања оставке, опозива, разрешења, искључења, престанка чланства у Синдикату и истеком мандата органа.

Имајући у виду цитиране законске одредбе и чињеницу да тужилац тужбом тражи поништај одлуке о искључењу тужиоца из чланства Одбора синдиката ББ, односно одлуке о одбијању приговора тужиоца против одлуке о искључењу из органа управљања синдикалне организације, то се по налажењу овог суда у конкретном случају ради о престанку функције члана органа Градског одбора синдиката искључењем из чланства органа, а за одлучивање у овој правној ствари је стварно надлежан виши суд.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова, решио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 22.03.2018. године, Ус 4/2018

Записничар,                                                                                                                               Председник већа - судија,

Рајка Милијаш,с.р.                                                                                                                   Мирјана Ивић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић