Zaposleni

U 2019. godini zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu, učestvovali su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

-Seminar u Strazburu povodom otvaranja sudeće godine, u organizaciji Saveta Evrope, održan u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu 25. januara 2019. godine;

-Seminar o sprovođenju prava intelektualne svojine, u organizaciji  Zavoda za intelektualnu svojinu, održan u Beogradu 31. januara 2019. godine;

-Seminar o kontinuiranom stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru i ključne novine u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, u organizaciji Ministarstva finansija i Projekta nemačke razvojne saradnje „Reforma javnih finansija–finansiranje Agende 2030” održan u Beogradu 6. i 7. juna 2019. godine.

Savetovanja

-Savetovanje „Novine i aktuelnosti u poslovanju javnog sektora”, u organizaciji  „Paragrafa”, održano u Beogradu 4. februara 2019. godine;

-Savetovanje privrednih sudova Republike Srbije, u organizaciji Privrednog apelacionog suda, održano u Vršcu od 23. do 24. aprila 2019. godine;

-Godišnje savetovanje sudija privrednih sudova Srbije, u organizaciji Privrednog apelacionog suda, održano na Zlatiboru od 3. do 6. septembra 2019. godine;

-Godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, u organizaciji Udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu uz saradnju Ministarstva pravde, Pravosudne akademije i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, održano na Zlatiboru od 19. do 21. septembra 2019. godine;

-Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2019“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano u Vrnjačkoj Banji od 10. do 12. oktobra 2019. godine.

Obuke

-„Oracle“ obuka za statističare-centralno statističko izveštavanje, u organizaciji Ministarstva pravde, održana u Beogradu tokom aprila 2019. godine;

-Obuka u cilju unapređenja znanja i veština horizontalnih funkcija (upravljanje ljudskim resursima, interna kontrola, supervizija i izjave o upravljanju, upravljanje rizicima, proces analize obima posla), u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 29. avgusta 2019. godine;

-Obuka na temu „Finansijsko upravljanje: plaćanje ugovaračima“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 4. i 5. septembra 2019. godine.

-Obuka na temu „Izrada pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 5. i 6. septembra 2019. godine;

- Obuka na temu „Ugovori o grantovima u okviru teritorijalne saradnje - sprovođenje ugovora“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 11. septembra 2019. godine;

-„Obuka na temu Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine funkcionera” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 16. septembra 2019. godine;

-Obuka na temu „Javne nabavke za mala i srednja preduzeća” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu u saradnji sa Projektom podrške Evropske unije poboljšanju poslovnog okruženja, održana u Beogradu 20. septembra 2019. godine;

-Radionica u cilju jačanja kapaciteta za sprovođenje novog modaliteta finansijske pomoći EU kroz program Sektorske budžetske podrške, u organizaciji Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva pravde, održana u Beogradu u periodu od 24. do 25. septembra 2019. godine;

- Obuka na temu „Uloga jedinica za kadrove u orijentaciji službenika na položaju po preuzimanju dužnosti“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 27. septembra 2019. godine;

- Obuka „Realizacija nabavki iz člana 39. stav 2. i izrada kvartalnih izveštaja za III kvartal 2019. godine“ u organizaciji Seminara Srbije, održana u Beogradu 4. oktobra 2019. godine;

- Obuka „Rešavanje konflikata i prevazilaženje stresa“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 17. oktobra 2019. godine.