Zaposleni

U 2018. godini zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu, učestvovali su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

-Seminar “Ka punoj primeni evropskih ljudskih prava”- obuka za članove Nacionalne mreže za primenu evropskih standarda sudske zaštite i ljudskih prava u Republici Srbiji, u organizaciji Pravosudne akademije, održan u Beogradu 24. januara 2018. godine;

-Seminar na temu „Susret sa sudijama”, u organizaciji Zavoda za intelektualnu svojinu, održan u Beogradu 31. maja 2018. godine;

-Seminar „Direktna primena UN standarda ljudskih prava u domaćim postupcima”, u organizaciji Pravosudne akademije u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji, održan u Šapcu 26 i 27. novembra 2018. godine.

Savetovanja

--Tradicionalno Savetovanje privrednih sudova u Republici Srbiji, održano od 5. do 7. septembra 2018. godine na Zlatiboru;

-Pedeset osmo redovno godišnje savetovanje Udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu „Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite (Evropski standardi i stanje u Srbiji) – krvičnopravni aspekt”, u organizaciji Udruženja u saradnji sa ministarstvom pravde, Misijom OEBS-a u Srbiji, Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja i Pravosudnom akademijom, održano na Zlatiboru od 20. do 22. septembra 2018. godine.

Obuke

-Radionica o medijima - Saradnja u krivičnom pravosuđu: Jačanje zaštite svedoka u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije (WINPRO III), u organizaciji EU projekta Saradnja u krivičnom pravosuđu: Jačanje zaštite svedoka u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, održana 12. i 13. februara 2018. godine;

-Radionica “Predstavljanje Praktičnog vodiča za primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima u Republici Srbiji”, u organizaciji Pravosudne akademije u saradnji sa projektom “Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji”, održana u Vrhovnom kasacionom sudu 14. marta 2018. godine;

-Obuka “Etika i integritet u javnom sektoru”, u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije, održana u Beogradu 15. marta 2018. godine;

-Obuka „Suđenje u razumnom roku” u organizaciji Pravosudne akademije i USAID Projekta vladavine prava, u saradnji sa Savetom Evrope i Udruženjem Alterfakt, održana u Zaječaru 9. novembra 2018. godine;

-Regionalna radionica na temu „Aktuelnosti iz nemačkog prava”, u organizaciji nemačke međunarodne organizacije IRZ, održana u Beogradu od 7. do 9. decembra 2018. godine.