Прзз 17/2018 прекршај - трошкови

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Прзз 17/2018
12.09.2018. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Птз 426/18 од 04.07.2018. године против правноснажних пресуда Прекршајног суда у Врању, Одељења у Сурдулици, 8 Пр 4509/16 од 04.04.2018. године и Прекршајног апелационог суда у Београду, Одељења у Нишу II-208 Прж 9583/18 од 16.05.2018. године, у предмету прекршаја, у јавној седници већа, одржаној дана 12.09.2018. године, донео је

П Р Е С У Д У

Захтев се УВАЖАВА и ПРЕИНАЧУЈУ СЕ пресуде Прекршајног суда у Врању, Одељења у Сурдулици 8 Пр 4509/16 од 04.04.2018. године и Прекршајног апелационог суда у Београду, Одељења у Нишу II-208 Прж 9583/18 од 16.05.2018. године у делу одлуке о трошковима, тако, што трошкови прекршајног поступка падају на терет првостепеног прекршајног суда.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Прекршајног суда у Врању, Одељења у Сурдулици, 8 Пр 4509/16 од 04.04.2018. године, окривљена АА из ... је ослобођена одговорности да је учинила прекршај из члана 46. став 1. тачка 12. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јер нема доказа да је учинила прекршај за који је против ње поднет захтев за покретање прекршајног поступка. Другим ставом диспозитива одлучено је да трошкове прекршајног поступка сноси оштећени ББ из ... Поступајући по жалби браниоца оштећеног, а по службеној дужности, Прекршајни апелациони суд у Београду, Одељење у Нишу, је пресудом II-208 Прж 9583/18 од 16.05.2018. године преиначио првостепену пресуду у погледу правног основа, тако што је окривљену ослободио одговорности за наведени прекршај, налазећи да радња за коју се терети по пропису није прекршај. Другим ставом, у непреиначеном делу, одбио је жалбу браниоца оштећеног и пресуду првостепеног суда потврдио.

Против правноснажне пресуде Прекршајног суда у Врању, Одељења у Сурдулици 8 Пр 4509/16 од 04.04.2018. године и пресуде Прекршајног апелационог суда у Београду, Одељења у Нишу II-208 Прж 9583/18 од 16.05.2018. године Републички јавни тужилац је подигао захтев за заштиту законитости у делу одлуке о трошковима, због битне повреде одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тач. 3. и 4. у вези члана 141. став 3. и члана 184. став 2. тачка 1. у вези става 1. Закона о прекршајима. Наводи да за одлуку о трошковима нема разлога, а да су дати разлози нејасни и противречни, те да су судови приликом доношења одлуке о трошковима погрешно применили одредбу члана 141. став 3. у вези члана 184. став 2. тачка 1. у вези става 1. Закона о прекршајима, што је утицало на доношење законите и правилне одлуке о трошковима. Како из спроведеног прекршајног поступка не произлази да је окривљена ослобођена одговорности услед неоснованог захтева, а ни оштећени није одустао од захтева, како је то прописано ставом 3. члана 141. Закона о прекршајима, Републички јавни тужилац налази да одлука првостепеног прекршајног суда нема разлога за примену става 3. члана 141. Закона о прекршајима, а да су дати разлози потпуно нејасни. Указује на разлоге образложења одлуке о трошковима другостепеног прекршајног суда, у којима се наводи да је првостепени суд донео правилну одлуку о трошковима на основу одредбе члана 141. став 2. Закона о прекршајима, којом је предвиђено да трошкове прекршајног поступка за прекршај за који је поступак обустављен или је окривљени ослобођен одговорности сноси суд, што очигледно није био случај. Сматра да одговорност за вођење неоснованог прекршајног поступка не може да се превали на терет оштећеног, па предлаже да Врховни касациони суд захтев усвоји и преиначи одлуку о трошковима из побијаних пресуда, те одлучи да трошкови прекршајног поступка падају на терет првостепеног суда.

Врховни касациони суд је обавестио о седници већа Републичког јавног тужиоца, који, иако уредно обавештен, није приступио.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијану пресуду у смислу одредбе члана 266. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'' 101/05... 111/09), Врховни касациони суд је нашао:

Захтев је основан.

Након оцене навода у поднетом захтеву и списа предмета, Врховни касациони суд је нашао да су основани наводи захтева којима се указује на то, да су побијане пресуде у погледу одлуке о трошковима донете уз битне повреде одредаба прекршајног поступка из одредбе члана 264. став 2. тач. 3. и 4. у вези члана 141. став 3. и члана 184. став 2. тачка 1. у вези става 1. Закона о прекршајима.

Пресудом Прекршајног суда у Врању, Одељења у Сурдулици, 8 Пр 4509/16 од 04.04.2018. године, окривљена АА из ... је ослобођена одговорности да је учинила прекршај из члана 46. став 1. тачка 12. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јер нема доказа да је учинила прекршај за који је против ње поднет захтев за покретање прекршајног поступка. Другим ставом диспозитива одлучено је да трошкове прекршајног поступка сноси оштећени ББ из ... Поступајући по жалби браниоца оштећеног, а по службеној дужности, Прекршајни апелациони суд у Београду, Одељење у Нишу, је пресудом II-208 Прж 9583/18 од 16.05.2018. године преиначио првостепену пресуду у погледу правног основа, тако што је окривљену ослободио одговорности за наведени прекршај, налазећи да радња за коју се терети по пропису није прекршај. Другим ставом, у непреиначеном делу, одбио је жалбу браниоца оштећеног и пресуду првостепеног суда потврдио.

Оцењујући законитост побијаних пресуда у погледу одлуке о трошковима, Врховни касациони суд налази да су Прекршајни суд у Врању, Одељење у Сурдулици и Прекршајни апелациони суд у Београду, Одељење у Нишу, побијане одлуке о трошковима донели уз битне повреде одредбе члана 264. став 2. тач. 3. и 4. у вези члана 141. став 3. и члана 184. став 2. тачка 1. у вези става 1. Закона о прекршајима.

Како је правноснажном пресудом Прекршајног суда у Врању, Одељења у Сурдулици, 8 Пр 4509/16 од 04.04.2018. године и пресудом Прекршајног апелационог суда у Београду, Одељења у Нишу II-208 Прж 9583/18 од 16.05.2018. године окривљена ослобођена одговорности да је учинила прекршај који јој је стављен на терет, те како је прекршајни поступак покренут и вођен на основу решења којим је покренут прекршајни поступак у смислу одредбе члана 185. ст. 1. и 2. Закона о прекршајима, по налажењу Врховног касационог суда, у конкретном случају нема места примени одредбе члана 141. став 3. Закона о прекршајима, јер оштећени ББ из ..., као подносилац захтева за покретање прекршајног поступка, није проузроковао трошкове поступка у смислу наведене законске одредбе, већ је трошкове поступка проузроковао првостепени суд доношењем решења којим је покренут прекршајни поступак.

Одредбом члана 141. став 2. Закона о прекршајима прописано је да трошкове поступка за прекршај за који је поступак обустављен или је окривљени ослобођен одговорности сноси суд.

Правилно је, по налажењу Врховног касационог суда, другостепени прекршајни суд нашао да у конкретном случају треба применити одредбу члана 141. став 2. Закона о прекршајима, при чему је погрешио када је, на основу наведене законске одредбе, потврдио одлуку првостепеног прекршајног суда, према којој трошкове треба да сноси оштећени.

Налазећи да је побијаним пресудама у погледу одлуке о трошковима повређен закон, Врховни касациони суд је, применом одредбе члана 287. став 1. у вези члана 288. став 1. и члана 141. став 2. Закона о прекршајима, одлучио као у диспозитиву пресуде, имајући у виду да је окривљена правноснажном пресудом првостепеног суда од 04.04.2018. године и пресудом другостепеног суда од 16.05.2018. године ослобођена одговорности за учињени прекршај, а да је прекршајни поступак покренут доношењем решења првостепеног суда у смислу одредбе члана 185. став 1. и став 2. Закона о прекршајима.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 12.09.2018. године, Прзз 17/2018

Записничар                                                                                                                                           Председник већа – судија

Весна Мраковић,с.р.                                                                                                                         Мирјана Ивић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић