Узп 147/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 3.19.1.10 трошкови поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 147/2019
23.05.2019. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из ..., ... број ..., кога заступа пуномоћник Биљана Милидраговић, адвокат из ..., ..., за преиспитивање судске одлуке – пресуде Управног суда У 17706/17 од 07.03.2019. године, са противним странкама Министарством правде Републике Србије и ББ из ..., улица ... број ..., коју заступа пуномоћник Даница Радивојевић, адвокат из ..., ..., у предмету конкурса за именовање јавног бележника, у нејавној седници већа одржаној дана 23.05.2019. године, донео је

П Р Е С У Д У

Захтев се ОДБИЈА.

ОДБИЈА СЕ захтев подносиоца захтева за накнаду трошкова.

ОДБИЈА СЕ захтев противне странке ББ из ... за накнаду трошкова.

О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом Управног суда У 17706/17 од 07.03.2019. године одбијена је тужба подносиоца захтева поднета против решења Министарства правде Републике Србије број 740-07-01744/2014-22 од 08.11.2017. године, којим је за јавног бележника за подручје Другог основног суда у Београду, Градска општина Чукарица именована ББ почев од 01.08.2014. године.

Подносилац у захтеву за преиспитивање побијане пресуде поднетом због повреде закона и повреде правила поступка, као и у тужби, наводи да је тужени орган донео оспорено решење у извршењу пресуде Управног суда и да у поновном поступку није поступио по налогу суда, јер није спровео нови поступак избора већ је донео исто решење на основу истог чињеничног стања, с тим да је навео пропис на основу кога је овлашћен да ову управну ствар реши по слободној оцени и допунио образложење. Сматра да тужени орган није донео оспорено решење на основу слободне оцене прописане законом. Истиче да је Управни суд правилно навео чињенично стање и критеријуме на основу којих је формирана ранг листа кандидата за јавне бележнике, али је при том пропустио да се недвосмислено изјасни о законитости решења донетог на основу чињеничног стања утврђеног у незаконито спроведеном поступку уз примену критеријума за оцену кандидата који нису законом прописани. Указује на то да је оспорено решење конститутиван управни акт са повратним дејством заснован на чињеницама које немају упориште у закону због чега је побијана пресуда донета на штету тужиоца. Истиче да су побијаном пресудом повређени право на суђење у разумном року, правично суђење и начела правне сигурности, равноправности учесника на конкурсу, једнакости грађана пред законом, заштите права грађана и заштите јавног интереса прописана ЗУП-ом, као и да је дошло до повреде Уставом и Конвенцијом зајемчених права и слобода. Предлаже да суд захтев уважи и преиначи побијану пресуду, тако што ће тужбу уважити, поништити решење Министарства правде Републике Србије од 08.11.2017. године и предмет вратити туженом органу на поновно одлучивање, а туженом органу наложити да понови поступак именовања по конкурсу за именовање јавних бележника ради попуњавања првих 100 јавнобележничких места. Подносилац истиче захтев за накнаду трошкова поступка.

Противна странка Министарство правде Републике Србије je у одговору на захтев остало код разлога из одговора на тужбу и предложило да суд одбије захтев као неоснован.

Противна странка ББ из ... је у одговору на захтев навела да је захтев непотпун, неразумљив и недозвољен, па је предложила да суд донесе решење којим ће захтев одбацити као недозвољен или непотпун или неразумљив или да донесе пресуду којом ће одбити наведени захтев. Истакла је и захтев за накнаду трошкова поступка на име састава одговора на захтев.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијану пресуду у границама захтева, а у смислу члана 54. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' 111/09), Врховни касациони суд је нашао да је захтев неоснован.

Према образложењу побијане пресуде, оспореним решењем донетим у поновном поступку у извршењу пресуде Управног суда није повређен закон на штету тужиоца, јер је тужени орган на правилно утврђено чињенично стање и без повреда правила поступка од утицаја на другачије решење ове управне ствари правилно применио материјално право и за своју одлуку дао разлоге које, као довољне и у свему на закону засноване, прихвата и суд. Ово стога што је у поновном поступку, спроведеном у свему сагласно одредбама члана 69. став 2. Закона о управним споровима, донето оспорено решење од 08.11.2017. године којим је ББ из ... именована за јавног бележника за подручје Другог основног суда у Београду, Градска општина Чукарица, почев од 01.08.2014. године, на основу укупно постигнутих резултата на јавном конкурсу за именовање јавног бележника, применом овлашћења из члана 27. у вези члана 29. став 4. Закона о јавном бележништву.

Одредбом члана 69. став 1. Закона о управним споровима прописано је да када суд поништи акт против кога је био покренут управни спор, предмет се враћа у стање поновног решавања по жалби, односно стање поновног решавања по захтеву странке у првостепеном поступку, ако је жалба била законом искључена (стање пре него што је поништени акт донет). Према ставу 2. истог члана закона, ако према природи ствари у којој је настао управни спор треба уместо поништеног управног акта донети други, надлежни орган је дужан да тај акт донесе без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од достављања пресуде, при чему је надлежни орган везан правним схватањем суда, као и примедбама суда у погледу поступка.

Оцењујући законитост побијане пресуде у смислу цитираних одредаба члана 69. Закона о управним споровима, Врховни касациони суд налази да је правилна и на закону заснована, а да је Управни суд у побијаној пресуди дао довољне разлоге за своју одлуку, које у свему прихвата и овај суд. Ово стога што је правилна оцена из побијане пресуде да је оспорено решење донето без повреде правила поступка и уз правилну примену материјалног права, јер је тужени орган у поновном поступку у потпуности поступио у складу са примедбама из пресуде Управног суда 4 У 11366/14 од 29.09.2017. године и отклонио повреде правила поступка у погледу недостатака образложења поништеног решења на које му је суд указао, и то на начин предвиђен одредбом члана 69. став 2. Закона о управним споровима. У оспореном решењу је наведен пропис на основу кога је његов доносилац био овлашћен да ову управну ствар реши по слободној оцени и јасно су изложени разлози којима се руководио при доношењу решења. Узети су у обзир и детаљно вредновани сви критеријуми прописани одредбом члана 29. став 4. Закона о јавном бележништву (''Службени гласник РС'' 31/11... 55/14) на основу којих је кандидат ББ поново именована за јавног бележника.

Оспорено решење је донето на основу овлашћења прописаног одредбом члана 27. став 1. у вези са чланом 29. Закона о јавном бележништву, по слободној оцени, у границама овлашћења и у складу са циљем у коме је овлашћење дато – да за јавног бележника буде именовано лице које у потпуности испуњава све критеријуме прописане законом с обзиром на јавна овлашћења која ће обављати, што не значи да те критеријуме није испуњавао тужилац и други кандидати. Правилно је, и по налажењу овог суда, оспореним решењем донетим у поновном поступку утврђен дан именовања јавног бележника ББ 01.08.2014. године, сагласно одредби члана 69. став 1. Закона о управним споровима, јер се поништавањем претходног решења туженог поступак о именовању враћа у стање у коме се налазио пре него што је поништени акт донет, дакле у стање када је поништеним решењем наступило и правно и фактичко дејство именовања јавног бележника ББ.

Врховни касациони суд је имао у виду наводе захтева, па је констатовао да су истоветни тужбеним наводима који су у побијаној пресуди детаљно размотрени и правилно оцењени као неосновани. Следом наведеног, Врховни касациони суд се није упуштао у поновну оцену изнетих навода. Према пракси Европског суда за људска права, обавеза образложења судске одлуке не значи да се у одлуци морају дати одговори на све изнете аргументе (Van de Hurk против Холандије, од 19. априла 1994. године, став 61.). То нарочито важи за образложења одлука судова правног лека у којима су прихваћени разлози изнети у одлукама нижестепених судова.

Са изнетих разлога, налазећи да су наводи захтева неосновани и да не могу довести до другачије одлуке суда по поднетом захтеву, Врховни касациони суд је, на основу члана 55. став 1. Закона о управним споровима, одлучио као у првом ставу диспозитива ове пресуде.

Врховни касациони суд је, с обзиром на то, да је захтев за преиспитивање судске одлуке одбијен, на основу одредбе члана 74. Закона о управним споровима сходном применом одредбе члана 165. став 1. у вези члана 153. Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' 72/11... 87/18) одлучио као у другом ставу диспозитива пресуде.

Одлучујући о захтеву противне странке ББ из ... за накнаду трошкова на име одговора на захтев, Врховни касациони суд је нашао да одговор на захтев противне странке није од значаја за одлучивање, да трошкови за састављање одговора од стране пуномоћника нису били потребни, па је на основу одредбе члана 74. Закона о управним споровима сходном применом одредбе члана 165. став 1. Закона о парничном поступку, а имајући у виду и одредбу члана 154. став 1. Закона о парничном поступку, одлучио као у трећем ставу диспозитива ове пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 23.05.2019. године, Узп 147/2019

Записничар,                                                                                                                Председник већа – судија,

Драгица Вранић,с.р.                                                                                                Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић