Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Apr
02
2020
Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine
Mar
27
2020
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 27. marta 2020.
Mar
21
2020
Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine
Mar
19
2020
Visoki savet sudstva na sednici održanoj 18.03.2020. godine, doneo je Zaključak koji predstavlja konkretizaciju tačke 6. i tačke 7.
Mar
17
2020
Obaveštavamo vas da kontakt sa upravom Vrhovnog kasacionog suda možete ostvariti putem elektronske adrese: uprava@vk.sud.rs Zahvaljujemo na razumevanju.
Mar
16
2020
Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji od 15. marta 2020. godine, v.f.

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu