Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda u 2018. godini:

Konferencije

-Konferencija „Pravno dejstvo kasatornih odluka Ustavnog suda i način otklanjanja štetnih posledica neustavnosti opštih akata”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, održana u Beogradu 23. marta 2018. godine;

-Konferencija „Pravo na suđenje u razumnom roku i naknada štete u postupku zaštite prava–praksa Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope, održana u Beogradu 3. aprila 2018. godine;

-Konferencija „Pokretanje globalne mreže pravosudnog integriteta”, u organizaciji Kancelarije UN za pitanje droge i kriminala (UNODC), održana u Beču 9. i 10. aprila 2018. godine;

-Regionalna konferencija posvećena modelima ujednačavanja sudske prakse, u organizaciji Horizontal Facility projekta u Makedoniji u saradnji sa Savetom Evrope, održana u Skoplju od 11. do 13. aprila 2018. godine;

-Završna konferencija u okviru projekta „Medijacija u privrednim sporovima u Srbiji”, na temu „Medijacija kao primarno sredstvo rešavanja privrednih sporova”, u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRG) u saradnji sa Evropskim centrom za rešavanje sporova, Partnerima za demokratske promene Srbija i Privrednom komorom Srbije, uz podršku Investicionog fonda Ujedinjenog Kraljevstva, održana u Beogradu 10. maja 2018. godine;

-Konferencija na temu „10-godišnjica od uspostavljanja nacionalnog sistema azila u Republici Srbiji i naredni koraci”, u organizaciji UNHCR-a, održana u Beogradu 11. maja 2018. godine;

-Konferencija predsednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, u organizaciji Vrhovnog suda Litvanije u saradnji sa CEELI Institutom, održana u Vilnjusu u Litvaniji od 27. do 30. maja 2018. godine;

-Konferencija „Unapređenje kapaciteta u pravosuđu – jačanje vladavine prava“, povodom završetka projekta „Jačanje obrazovnih aktivnosti i unapređenje organizacionih kapaciteta Pravosudne akademije“, koji finansira Evropska unija, održana 31. maja 2018. godine u Beogradu;

-Regionalna konferencija „Alternativne krivične sankcije - regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja”, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, održana 8. juna 2018. godine u Beogradu;

-Konferencija na temu „Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje”, u organizaciji Instituta za uporedno pravo, Udruženja za odštetno pravo i Pravosudne akademije, održana u Valjevu 21. septembra 2018. godine;

-Konferencija „Primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije“, u organizaciji Ministarstva pravde u saradnji sa projektom „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013) koji je finansiran iz pretpristupnih fondova EU i Pravosudnom akademijom, održana u Beogradu 26. septembra 2018. godine;

-Konferencija „Forenzička analiza DNK - primena DNK dokaza - izazovi u praksi” u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Ministarstva pravde pri ambasadi SAD u Beogradu (OPDAT) održana u Beogradu 26. oktobra 2018. godine;

-Konferencija o nezavisnosti pravosuđa, u organizaciji Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu i Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Beogradu 28. novembra 2018. godine;

-Konferencija „Ustavne garancije nazavisnosti sudstva“ u organizaciji Društva sudija Srbije, održana u Beogradu 30. novembra 2018. godine;

-Međunarodna konferencija „Primena mehanizama prevencije korupcije” u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije, a povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, održana u Beogradu 13. i 14. decembra 2018. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

- Učešće u delegaciji Republike Srbije na 29. zasedanju Radne grupe Saveta za ljudska prava UN, radi razmatranja Izveštaja Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda, održano u Ženevi, 24. i 25. januara 2018. godine;

-Okrugli sto na temu “Jačanje kapaciteta državnih organa u suzbijanju privrednog kriminaliteta i korupcije”, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, održan u Novom Sadu 11. januara, u Beogradu 12. i 13. februara 2018. godine;

-Okrugli sto u okviru javne rasprave povodom Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Beogradu 5. marta 2018. godine;

-Peti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, u organizaciji AIRE Centra i Civil Rights Defenders-a, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske i Regionalnog saveta za saradnju, održan u Skoplju 15. i 16. marta 2018. godine;

-Skup na temu „Kaznena politika u Srbiji i sporazum o priznanju krivičnog dela”, u organizaciji Odeljenja za pravosuđe ambasade SAD i Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, održan u Beogradu 4. aprila 2018. godine;

-Okrugli sto „Poravnanje u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku – Izazovi i moguća rešenja”, u organizaciji Državnog pravobranilaštva Republike Srbije uz podršku USAID Projekta vladavine prava, održan u Beogradu 4. aprila 2018. godine;

-Poseta studenata sa Odseka za radno pravo Erazmovog Univerziteta u Roterdamu Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 12. aprila 2018. godine;

-Regionalni okrugli sto “Finansijske i krivične istrage – ocena dokaza”, u okviru obuke koju sprovodi Pravosudna akademija u oblasti korupcije, finansijskih prevara i ekonomskog kriminala za tužioce i sudije, uz podršku UNDP u Srbiji i ambasade Švedske, održan u Budvi 16. i 17. aprila 2018. godine;

-Poseta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Amsterdamu Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 18. aprila 2018. godine;

-Poseta Asocijacije studenata Pravnog fakulteta u Beogradu Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 19. aprila 2018. godine;

-Okrugli sto na temu „Ostvarivanje prava na kompenzaciju za žrtve teških krivičnih dela u krivičnom i građanskom postupku”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 27. aprila 2018. godine;

-Okrugli sto na temu „Trenutno stanje i dalji razvoj prakse medijacije u Srbiji”, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Beogradu 23. maja 2018. godine;

-Okrugli sto na temu zaštite uzbunjivača u SAD, u organizaciji portala Pištaljka i programa OPDAT ministarstva pravde SAD, održan 7. juna 2018. godine u Vrhovnom kasacionom sudu;

-Okrugli sto na temu „Prekogranična naplata potraživanja u privredi regiona Zapadnog Balkana”, u organizaciji Komore javnih izvršitelja, održan u Beogradu 6. jula 2018. godine;

-Svečana ceremonija potpisivanja i predstavljanje Uputstva za unapređenje i promociju zaključenja i izvršenja poravnanja u postupcima zaštite prava na suđenje u razumnom roku, održana u Vrhovnom kasacionom sudu 18. jula 2018. godine;

-Okrugli sto na temu „Saradnja državnih organa u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima”, u organizaciji Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, održan u Beogradu 30. jula 2018. godine;

-Okrugli sto u vezi sa radnim tekstom predloga Amandmana na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Beogradu 18. septembra 2018. godine;

- Skup „Međunarodni dan prava javnosti da zna“, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, Udruženjem novinara Srbije i Koalicijom nevladinih organizacija za slobodu pristupa informacijama, održan u Beogradu 28. septembra 2018. godine;

-Okrugli sto na temu “Aktuelna pitanja u postupanju Posebnih sudskih odeljenja za suzbijanje korupcije i primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i finansiranja terorizma”, u organizaciji Pravosudne akademije, Vrhovnog kasacionog suda i projekta USAID-a “Inicijativa za odgovornu vlast”, održan u Beogradu 5. oktobra 2018. godine;

-Poseta sudijskih pomoćnika Višeg suda iz Berlina Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 18. oktobra 2018. godine;

-Okrugli sto o rezultatima istraživanja na temu „Stavovi sudija, sudijskih savetnika i pomoćnika o upućivanju na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i praksu Evropskog suda za ljudska prava”, u organizaciji Saveta Evrope, održan u Beogradu 23. oktobra 2018. godine;

- Okrugli sto „Kako rad suda približiti građanima?” u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda u saradnji sa Kancelarijom Svetske banke u Srbiji i USAID Projektom vladavine prava, održan u Beogradu 1. novembra 2018. godine;

- Okrugli sto na temu „Mehanizmi izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju” u organizaciji Saveta Evrope, u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku, održan u Beogradu 23. novembra 2018. godine;

-Takmičenje u simulaciji suđenja, u organizaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, održano u Beogradu 11. i 12. decembra 2018. godine;

-Stručni skup na temu „Izmene krivičnog dela silovanje - usklađivanje sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici” u organizaciji Autonomnog ženskog centra, održan u Beogradu 19. decembra 2018. godine.

Javne rasprave i prezentacije

-Prezentovanje rezultata projektnih aktivnosti u vezi sa unapređivanjem obrazovanja u Pravosudnoj akademiji, u organizaciji Pravosudne akademije i projekta “Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji”, održano u Beogradu 28. februara 2018. godine;

-Prezentacija publikacije „Pravna shvatanja i zaključci VKS u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira EU, USAID Projekat-Sastanak sa predsednicima sudova povodom prezentacije Godišnjeg izveštaja o radu svih sudova Republike Srbije za 2017. godinu, u organizaciji USAID Programa vladavine prava i Vrhovnog kasacionog suda, održan u Beogradu 16. marta 2018. godine; vladavine prava i Pravosudne akademije održana 20. februara u Kragujevcu, 1. marta u Nišu, 9. marta u Beogradu i 15. marta 2018. godine u Novom Sadu;

-Prezentacija Izveštaja o realizaciji programa i ostvarivanju budućih aktivnosti Pravosudne akademije, u organizaciji Pravosudne akademije u saradnji sa projektom “Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji”, održana u Beogradu 25. aprila 2018. godine;

-Prezentacija Godišnjeg izveštaja o radu za 2017. godinu, Apelacionog suda u Beogradu i viših i osnovnih sudova sa teritorije tog suda, održana 1. juna 2018. godine u Beogradu, u organizaciji Apelacionog suda uz podršku USAID Projekta vladavine prava.

Sastanci i sednice

-Sastanak povodom dalje realizacije aktivnosti 1.0.5 u okviru Tvining projekta Borba protiv organizovanog kriminala (trgovina ljudima, ilegalna trgovina narkoticima, ilegalna trgovina oružjem i finansijske istrage), održan u Makišu 28. februara 2018. godine;

-Sastanak sa predsednicima sudova povodom prezentacije Godišnjeg izveštaja o radu svih sudova Republike Srbije za 2017. godinu, u organizaciji USAID Programa vladavine prava i Vrhovnog kasacionog suda, održan u Beogradu 16. marta 2018. godine;

-Drugi sastanak Upravnog odbora korisnika u Srbiji zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontalni fond za zapadni Balkan i Tursku“, u organizaciji Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu i Delegacije EU u Srbiji, održan 12. juna 2018. godine u Beogradu;

-Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, održan u Vršcu 29. juna 2018. godine;

-Sastanak povodom finalizacije nacrta Uputstva za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 29. juna 2018. godine;

-Radni sastanak u vezi izmena Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i Plana i programa rada Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima, u organizaciji Centra za prava deteta, održan u Ečkoj 12. i 13. jula 2018. godine;

-Sastanak na temu nezakonitih/prisilnih brakova u kontekstu trgovine ljudima i migrantima, u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) iz Beča, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 28. avgusta 2018. godine;

-Sednica Konsultativnog veća evropskih sudija, u organizaciji Konsultativnog veća evropskih sudija (CCJE), održana u Zagrebu od 7. do 9. novembra 2018. godine;

-Sastanak povodom uspostavljanja elektronske baze sudske prakse, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda i projkta Evropske Unije za efikasno pravosuđe (JEP), održan u Vrhovnom kasacionom sudu 15. novembra 2018. godine;

-Sastanak Radne grupe za izradu programa za sprečavanje pranja novca, u organizaciji ambasade SAD u Beogradu (kancelarija OPDAT) održan u Vršcu od 29. do 30. novembra 2018. godine;

-57. Plenarni sastanak „Manival” Saveta Evrope, u organizaciji Saveta Evrope i Ministarstva finansija,Uprava za sprečavanje pranja novca, održan u Strazburu, od 5. do 7. decembra 2018. godine;

- Sastanak radne grupe koja prati sprovođenje Operativnog plana za ukidanje pečata 2018-2019. sa temom „Uputstvo Vrhovnog kasacionog suda o tretiranju dokumenata bez pečata” u organizaciji Vlade Republike Srbije, održan u Beogradu 10. decembra 2018. godine;

- Radni sastanak sa sudijama koje postupaju u materiji izvršenja u osnovnim sudovima sa područja Apelacionog suda u Beogradu - Program rešavanja starih predmeta – u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda održan u Beogradu 21. decembra 2018. godine.