Zaposleni

 Vansudske aktivnosti zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu u 2019. godini:

Konferencije

-Završna regionalna konferencija programa „Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku, u organizaciji Saveta Evrope, održana u Tirani, 3. aprila 2019. godine;

-Regionalna konferencija ,,Podela odgovornosti u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima“ u organizaciji Saveta Evrope, održana u Sarajevu 24. i 25. oktobra 2019. godine.

 Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

-Izvršenje presuda EU suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju – obaveze sudova i tužilaštava u svetlu presude u predmetu Zorica Jovanović protiv Srbije, u organizaciji Saveta Evrope, održan 28. januara 2019. godine u Beogradu;

-Obeležavanje Dana zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, održano 28. januara 2019. godine u Beogradu;

-Bilateralni sastank zamenika direktora Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope sa v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednicima apelacionih sudova, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 19. februara 2019. godine.

-Okrugli sto ,,Odnos suda i medija'', u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, Udruženja novinara Srbije i Vrhovnog kasacionog suda, održan u Beogradu 27. marta 2019. godine;

-Okrugli sto „Suđenja u predmetima privrednog kriminala i korupcije“  u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Pravosudne akademije i USAID Projekta za odgovornu vlast, održan u Beogradu 29. marta 2019. godine;

-Okrugli sto „Odnos suda i medija“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, održan u Kragujevcu 10. maja 2019. godine;

-Okrugli sto „Efikasno i pravično izvršenje: Harmonizacija kroz izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju”, u organizaciji Projekta vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom, Ministarstvom pravde i Komorom javnih izvršitelja, održan u Beogradu 14. maja 2019. godine;

-Stručna rasprava „Sloboda izražavanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, održana u Beogradu 31. maja 2019. godine;

-Okrugli sto „Odnos suda i medija“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, održan u Nišu 21. juna 2019. godine;

-Okrugli sto „Odnos suda i medija“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, održan u Novom Sadu 13. septembra 2019. godine;

- Obeležavanje Međunarodnog dana prava javnosti da zna, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, Udruženjem novinara Srbije i Koalicijom nevladinih organizacija za slobodu pristupa informacijama, održano u Beogradu 27. septembra 2019. godine.

Javne rasprave i prezentacije

-Predstavljanje Izveštaja Evropske komisije za efikasnost pravosuđa („SEPEŽ“) „Evropski pravosudni sistemi – efikasnost i kvalitet pravde - izdanje za 2018. godinu“, u organizaciji Ministarstva pravde u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, uz podršku IPA 2015 projekta „EU za Pravdu“ održano u Beogradu 18. aprila 2019. godine;

- Prvo predstavljanje javnosti – privatnom i državnom sektoru Statistika za analizu efikasnosti i delotvornosti sistema i praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma i Tipologija pranja novca i finansiranja terorizma, u organizaciji Ministarstva finansija, održano u Beogradu 1. jula 2019. godine.

Sastanci i sednice

-Sastanak povodom Četvrtog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, održan u Ženevi 28. februara 2019. godine;

-Sastanak povodom elektronske razmene podataka iz registra prekršajnih sankcija, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Beogradu 13. marta 2019. godine;

-Sastanak sa delegacijom Savetodavnog komiteta Okrvirne konvencije-Četvrti perodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, održan u Beogradu 22. marta 2019. godine;

-Treći sastanak kontakt osoba u okviru saradnje Mreže najviših sudova sa Evropskim sudom za ljudska prava (tematske radionice o praksi ESLJP u dve oblasti:  migracije i terorizam) u organizaciji Saveta Evrope kroz projekat HELP–Podrška Zapadnom Balkanu, održan u Strazburu 6. i 7. juna 2019. godine;

- Sastank sa predstavnicima Evropske komisije i Ministarstva za evropske integracije u vezi sa tabelama o praćenju napretka u okviru oblasti u poglavljima 23 i 24, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Beogradu 12. juna 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za praćenje pripreme, izrade i testiranja Elektronskog registra koruptivnih predmeta (ERKP), u organizaciji Ministarstva pravde održan u Beogradu 12. jula 2019. godine;

-Sastanak v.f. predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predstavnicima delegacije Vrhovnog suda Narodne Republike Kine, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 19. septembra 2019. godine;

-Pripremni sastank Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost, u organizaciji Ministarstva pravde održan u Beogradu 23. septembra 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za sektor pravde, u cilju prezentacije postignutih rezultata u procesu izrade višegodišnjeg planskog dokumenta za međunarodnu razvojnu pomoć 2019-2025 (NAD), u organizaciji Ministarstva za evropske integracije u saradnji sa Ministarstvom pravde, održan u Beogradu 29. novembra 2019. godine;

-Sastanci ekspertske misije iz oblasti visoke korupcije, u organizaciji Ministarstva pravde, održani u Beogradu u periodu od 10. do 12. decembra 2019. godine.