Zaposleni

 Vansudske aktivnosti zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu u 2018. godini:

Konferencije

-Konferencija „Pravno dejstvo kasatornih odluka Ustavnog suda i način otklanjanja štetnih posledica neustavnosti opštih akata”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, održana u Beogradu 23. marta 2018. godine;

-Konferencija „Pravo na suđenje u razumnom roku i naknada štete u postupku zaštite prava–praksa Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope, održana u Beogradu 3. aprila 2018. godine;

-Međunarodna konferencija na temu „Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti”, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, održana u Beogradu 17. i 18. aprila 2018. godine;

-Regionalna konferencija posvećena predstavljanju Studije o slučajevima Evropskog suda za ljudska prava koji se odnose na upravne sporove, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (RESPA), održana u Beogradu 17. maja 2018. godine;

-Konferencija predsednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, u organizaciji Vrhovnog suda Litvanije u saradnji sa CEELI Institutom, održana u Vilnjusu u Litvaniji od 27. do 30. maja 2018. godine;

-Međunarodna konferencija „Glasna Pištaljka – Uzbunjivači i novinari protiv korupcije“ održana 5. i 6. juna 2018. godine u Beogradu, u organizaciji portala Pištaljka u okviru projekta koji sufinansira Delegacija Evropske unije u Srbiji;

-Deveta Internacionalna konferencija o sudskoj administraciji, u organizaciji IACA -International Association for Court Administration, održana u Brazilu od 16. do 19. septembra 2018. godine;

-Konferencija „Forenzička analiza DNK - primena DNK dokaza - izazovi u praksi” u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Ministarstva pravde pri ambasadi SAD u Beogradu (OPDAT) održana u Beogradu 26. oktobra 2018. godine.

 Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

-Okrugli sto povodom predstavljanja Izveštaja o sprovođenju reforme javne uprave u Srbiji za 2017. godinu, u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Misijom Sigma, održan u Beogradu 13. marta 2018. godine;

-Poseta studenata sa Odseka za radno pravo Erazmovog Univerziteta u Roterdamu Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 12. aprila 2018. godine;

-Poseta Asocijacije studenata Pravnog fakulteta u Beogradu Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 19. aprila 2018. godine;

-Okrugli sto na temu „Ostvarivanje prava na kompenzaciju za žrtve teških krivičnih dela u krivičnom i građanskom postupku”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 27. aprila 2018. godine;

-Okrugli sto na temu zaštite uzbunjivača u SAD, u organizaciji portala Pištaljka i programa OPDAT ministarstva pravde SAD, održan 7. juna 2018. godine u Vrhovnom kasacionom sudu;

- Drugi forum kontakt osoba u Mreži najviših sudova (SCN), u organizaciji Evropskog suda za ljudska prava, održan 8. juna 2018. godine u Strazburu;

-Svečana ceremonija potpisivanja i predstavljanje Uputstva za unapređenje i promociju zaključenja i izvršenja poravnanja u postupcima zaštite prava na suđenje u razumnom roku, održana u Vrhovnom kasacionom sudu 18. jula 2018. godine;

- Skup „Međunarodni dan prava javnosti da zna“, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, Udruženjem novinara Srbije i Koalicijom nevladinih organizacija za slobodu pristupa informacijama, održan u Beogradu 28. septembra 2018. godine;

-Poseta sudijskih pomoćnika Višeg suda iz Berlina Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 18. oktobra 2018. godine;

-Okrugli sto o rezultatima istraživanja na temu „Stavovi sudija, sudijskih savetnika i pomoćnika o upućivanju na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i praksu Evropskog suda za ljudska prava”, u organizaciji Saveta Evrope, održan u Beogradu 23. oktobra 2018. godine;

- Okrugli sto „Kako rad suda približiti građanima?” u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda u saradnji sa Kancelarijom Svetske banke u Srbiji i USAID Projektom vladavine prava, održan u Beogradu 1. novembra 2018. godine;

-Stručna rasprava „Unapređenje položaja sudijskih pomoćnika u svetlu ustavnih reformi”, u organizaciji USAID Projekata vladavine prava u saradnji sa Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika, održana u Novom Sadu 2. novembra 2018. godine;

- Okrugli sto na temu „Mehanizmi izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju” u organizaciji Saveta Evrope, u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku, održan u Beogradu 23. novembra 2018. godine;

-Okrugli sto na temu „Unapređenje napalte sudskih taksi u pravosudnom sistemu RS” u organizaciji USAID Projekta vladavine prava, održan u Beogradu 7. decembra 2018. godine.

Sastanci i sednice

-Sastanak sa predsednicima sudova povodom prezentacije Godišnjeg izveštaja o radu svih sudova Republike Srbije za 2017. godinu, u organizaciji USAID Programa vladavine prava i Vrhovnog kasacionog suda, održan u Beogradu 16. marta 2018. godine;

-Okrugli sto „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrta zakona o platama državnih službenika i nameštenika”, u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Britanskog fonda za dobru upravu, održan u Beogradu 13. jula 2018. godine;

-Sastanak povodom uspostavljanja elektronske baze sudske prakse, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda i projkta Evropske Unije za efikasno pravosuđe (JEP), održan u Vrhovnom kasacionom sudu 15. novembra 2018. godine;

-Sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje – poglavlje 23 i 24, u organizaciji Ministarstva pravde i Ministarstva za evropske integracije, održan u Beogradu 15. novembra 2018. godine;

-Radni sastanak povodom revizije Akcionog plana za poglavlje 23–potpoglavlje Pravosuđe, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Beogradu 22. novembra 2018. godine.