Sudije

U 2018. godini sudije Vrhovnog kasacionog suda, učestvovale su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

-Seminar “Ka punoj primeni evropskih ljudskih prava”- obuka za članove Nacionalne mreže za primenu evropskih standarda sudske zaštite i ljudskih prava u Republici Srbiji, u organizaciji Pravosudne akademije, održan u Beogradu 24. januara 2018. godine;

-Seminar na temu “Autoritet pravosuđa”, u organizaciji Evropskog suda za ljudska prava, održan u Strazburu 26. januara 2018. godine;

-Seminar na temu „Mere tajnog nadzora“, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu Crne Gore, održan u Podgorici 22. i 23. februara 2018. godine;

-Seminar na temu Finansijske istrage i ocena dokaza u krivičnom postupku, u organizaciji Pravosudne akademije, UNDP i Ambasade Švedske, održan u Beogradu 26. marta 2018. godine;

-Seminar “Javne nabavke u Bosni i Hercegovini – identifikacija korupcije u javnim nabavkama“, u organizaciji USAID Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, održan u Doboju 27. i 28. marta 2018. godine;

-Seminar na temu „Sloboda izražavanja i medija”, u organizaciji Pravosudne akademije u saradnji sa zajedničkim projektom Evropske unije i Saveta Evrope “Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)", održan na Zlatiboru 24. i 25. septembra 2018. godine;

-Seminar na temu „Izlučna prava”, u organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, održan u Beogradu 23. oktobra 2018. godine.

Savetovanja

-IV Godišnje savetovanje javnih izvršitelja, u organizaciji Komore javnih izvršitelja u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i USAID Projektom vladavine prava, održano na Kopaoniku 24. i 25. marta 2018. godine;

-Savetovanje na temu „Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i o novinama u Zakonu o radu”, u organizaciji IP “Glosarijum”, održano u Vrnjačkoj Banji od 23. do 25. aprila 2018. godine;

-Savetovanje na temu „40 godina izvršnog zakonodavstva u građanskim postupcima”, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Union i JP Službeni glasnik, održano u Beogradu 18. i 19. maja 2018. godine;

-Budvanski pravnički dani „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva“, u organizaciji Saveza Udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, održani od 3. do 7. juna 2018. godine u Budvi;

-Tradicionalno Savetovanje privrednih sudova u Republici Srbiji, održano od 5. do 7. septembra 2018. godine na Zlatiboru;

- Savetovanje na temu „Odgovor(n)i za budućnost”, u organizaciji Alumni kluba Pravosudne akademije, održano u Vršcu od 12. do 14. septembra 2018. godine;

-Pedeset osmo redovno godišnje savetovanje Udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu „Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite (Evropski standardi i stanje u Srbiji) – krvičnopravni aspekt”, u organizaciji Udruženja u saradnji sa ministarstvom pravde, Misijom OEBS-a u Srbiji, Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja i Pravosudnom akademijom, održano na Zlatiboru od 20. do 22. septembra 2018. godine.

Obuke

-Obuka u okviru Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije” o prikupljanju i analizi relevantnih podataka i informacija u okviru finansijskih istraga, u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije u partnerstvu sa Nacionalnom Agencijom za borbu protiv korupcije, Ministarstvom pravde i Višom školom za pravosuđe Republike Italije i Glavnim tužilaštvom Kraljevine Španije, održana u Beogradu 25. januara 2018. godine;

-Radionica Proaktivne istrage koruptivnih predmeta, predmeta finansijskih prevara i privrednog kriminala – obuka za tužioce, policijske inspektore i zajedničke istražne timove/udarne grupe, u organizaciji Ambasade SAD u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Pravosudnom akademijom, održana u Vrnjačkoj Banji 30. januara 2018. godine;

-Obuka “Etika i integritet u pravosuđu 2018”, u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Beogradu 9. februara 2018. godine;

-Radionica “Predstavljanje Praktičnog vodiča za primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima u Republici Srbiji”, u organizaciji Pravosudne akademije u saradnji sa projektom “Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji”, održana u Vrhovnom kasacionom sudu 14. marta 2018. godine;

-Obuka „Etika i integritet u pravosuđu 2018”, u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Novom Sadu 5. aprila 2018. godine;

-Obuka „Etika i integritet u pravosuđu 2018”, u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Novom Sadu 20. aprila 2018. godine;

-Radionica na temu „Nacionalni rizik od opasnosti pranja novca i sprečavanja terorizma”, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Beogradu od 8. do 10. maja 2018. godine;

-Obuka za predavače na temu „Pisanje krivične presude”, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i Kancelarije stalnog pravnog savetnika - Ministarstva pravde SAD (program OPDAT) uz podršku Vrhovnog kasacionog suda, održana u Beogradu 28. i 29. maja 2018. godine;

-Obuka “Etika i integritet u pravosuđu 2018”, u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Kragujevcu 1. juna 2018. godine;

-Obuke za sudije „Pisanje krivične presude”, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i Kancelarije stalnog pravnog savetnika - Ministarstva pravde SAD (program OPDAT) uz podršku Vrhovnog kasacionog suda, održana u Beogradu 9. i 10. jula 2018. godine;

-Radionica na temu „Nezavisnost sudstva u kontekstu istražnog sistema na Tajlandu”, u organizaciji Internacionalne komisije pravnika u saradnji sa Administrativnom kancelarijom Suda pravde Tajlanda, održana na Tajlandu 1. i 2. septembra 2018. godine.