Sudije

U 2019. godini sudije Vrhovnog kasacionog suda, učestvovale su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

-Seminar u Strazburu povodom otvaranja sudeće godine, u organizaciji Saveta Evrope, održan u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu 25. januara 2019. godine;

-Seminar - kurs usavršavanja engleskog jezika za potrebe međunarodne saradnje u krivičnim predmetima, u organizaciji Evropske sudijske mreže, održan u Bukureštu od 11. do 15. marta 2019. godine;

-Seminar za polaznike Pravosudne akademije „Primena antidiskriminacionog zakonodavstva u Republici Srbiji“, u organizaciji Pravosudne akademije, održan na Zlatiboru u periodu od 17. do 20. juna 2019. godine.

Savetovanja

-Peto Godišnje savetovanje javnih izvršitelja, u organizaciji Komore javnih izvršitelja, održano na Zlatiboru 29. i 30. marta 2019. godine;

-Savetovanje privrednih sudova Republike Srbije, u organizaciji Privrednog apelacionog suda, održano u Vršcu od 23. do 24. aprila 2019. godine;

-Savetovanje ,,Pravosuđe na prekretnici“ u organizaciji Alumni kluba Pravosudne akademije, održano na Zlatiboru od 7. do 10. maja 2019. godine;

-Savetovanje ,,Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni“ u organizaciji IP „Glosarijuma“ održano u Beogradu od 8. do 10. maja 2019. godine.

Obuke

-Otvaranje Nacionalne škole sudija Ukrajine - Obuka sudija u vezi sa postupanjem u predmetima korupcije i organizovanog kriminala, u organizaciji USAID New Justice Program, održano u Kijevu 1. aprila 2019. godine;

-Obuka novoizabranih sudija iz oblasti Porodičnog zakona i specijalizacije iz oblasti prava deteta kao i iz oblasti primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Beogradu 22. maja  2019. godine.