Informator o radu

Obaveza objavljivanja informatora o radu državnih organa i drugih organa javne vlasti regulisana je članom 39 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21).

Sud najmanje jedanput godišnje, a najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu, izrađuje informator sa osnovnim podacima o radu Suda, sa podacima od značaja za ostvarivanje prava građana i prezentaciju organizacije rada suda javnosti. Informator o radu sadrži: naziv i sedište suda; godišnji raspored poslova; kontakt informacije (telefon, faks, veb-stranicu i adresu elektronske pošte), imena rukovodilaca sudske uprave i drugih organizacionih delova u Sudu, podatke o radnom vremenu Suda i njegovih službi, imena i kontakte lica ovlašćenih za prijem, obaveštavanje stranaka i postupanje po pritužbama; imena i kontakte lica ovlašćenih za omogućavanje razgledanja, prepisivanja i kopiranja spisa.

Informator o radu se objavljuje u elektronskoj verziji na internet prezentaciji Vrhovnog kasacionog suda www.vk.sud.rs, a na zahtev zainteresovanog lica može se besplatno snimiti ili preuzeti odštampani tekst Informatora o radu Vrhovnog kasacionog suda na infopultu Vrhovnog kasacionog suda u zgradi Suda, u ulici Nemanjina 9, u Beogradu, u skladu sa odredbom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja o naknadi nužnih troškova.

Ažuriranje podataka objavljenih u Informatoru o radu vrši se u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Sudskim poslovnikom i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnih organa (''Službeni glasnik RS'', br. 68/10  i 10/22).