Kž II 989/06

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Kž II 989/06
08.06.2006. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Sonje Manojlović i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Milom Bandukom, zapisničarem, u krivičnom predmetu AA zbog krivičnog dela teško ubistvo iz člana 174., 175 a. i 176 b. Krivičnog zakonika Republike Rumunije, rešavajući o žalbi branioca okrivljenog adv.AB, izjavljenoj protiv rešenja Okružnog suda u Beogradu Kri. broj 2202/05 – Kre. boj 12/06 od 23.5.2006.godine, u sednici veća održanoj dana 8.6.2006.godine, doneo je

 

 

R E Š E NJ E

 

ODBIJA SE kao neosnovana žalba branioca okrivljenog AA izjavljena protiv rešenja Okružnog suda u Beogradu Kri. broj 2202/05 Kre. broj 12/06 od 23.5.2006.godine.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Pobijanim rešenjem utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izdavanje AA državljanina Republike __ sa prebivalištem u ___ na osnovu molbe za izdavanje Ministarstva pravde Republike Rumunije broj 115979/05 od 22.12.2005. godine zbog krivičnog dela ubistva iz člana 174., 175 a. i 175 b. Krivičnog zakonika Republike Rumunije.

 

Protiv toga rešenja žalbu je izjavio branilac okrivljenog smatrajući ga nepravilnim i nezakonitim s predlogom da se rešenje ukine i predmet vrati istom sudu na ponovno odlučivanje ili se pak rešenje preinači i okrivljeni pusti na slobodu.

 

Republički javni tužilac Srbije je podneskom Ktr.I 1801/06 od 6.6.2006.godine predložio da se žalba kao neosnovana odbije.

 

Vrhovni sud je razmotrio sve spise ovog predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i po oceni navoda iznetih u žalbi našao:

 

Žalba nije osnovana.

 

Pravilno je prvostepeni sud na osnovu člana 546. ZKP i člana 1. i 2. Evropske Konvencije o ekstradiciji sa dodatnim protokolom utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izdavanje okr. AA na osnovu molbe za izdavanje Ministarstva pravde Republike Rumunije zbog krivičnog dela ubistva iz člana 174., 175a. i 176b. Krivičnog zakonika Republike Rumunije.

 

Naime, iz spisa predmeta se vidi da okrivljeni nije državljanin Republike Srbije, da krivično delo za koje se izdavanje traži nije izvršeno na teritoriji Republike Srbije niti protiv nje ili njenog državljanina, da je to delo krivično delo i po domaćem zakonu i zakonu Republike Rumunije, zatim da nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja, izvršenja kazne niti je isto obuhvaćeno amnestijom. Dalje se vidi da okrivljeni nije već osuđen od strane domaćeg suda niti pravnosnažno oslobođen, da u Republici Srbiji nije zbog istog krivičnog dela pokrenut postupak protiv navedenog lica, da ima dovoljno dokaza za osnovanost sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo zbog kojeg se traži izdavanje. Na kraju iz spisa predmeta se vidi da se u ovom slučaju ne radi o političkim niti vojnim krivičnim delima koja su po odredbama Konvencije isključena iz primene iste. Stoga su i po nalaženju ovoga suda ispunjene pretpostavke za izdavanje stranca kako to pravilno nalazi i prvostepeni sud pa se suprotni navodi žalbe branioca pokazuju neosnovanim. O tome, zašto prvostepeni sud nalazi da su ispunjene zakonske pretpostavke za izdavanje pobijano rešenje sadrži sasvim dovoljno jasnih i određenih razloga koje i ovaj sud prihvata pa je neosnovan navod žalbe da pobijano rešenje o tome ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama i nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11. ZKP.

 

Iz pribavljene pismene originalne dokumentacije prevedene na srpski jezik koja je naknadno pribavljena proističe osnovanost sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo u pitanju pa je neosnovan navod žalbe da iz tog pismenog materijala ne proizilazi ni jedan relevantan dokaz za osnovanu sumnju da je okrivljeni izvršio krivično delo u pitanju. Nepotrebno je stoga da se od Republike Rumunije ponovo zatraže neophodne dodatne informacije koje je branilac svojim podneskom od 17.5.2006.godine tražio.

 

Iz navedene pismene dokumentacije sasvim je jasno da krivično delo nije izvršeno na štetu državljanina Republike Srbije, pa se i navod žalbe da ta činjenica nije utvrđena ocenjuje neosnovanim.

 

Neosnovan je i navod žalbe da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka i time što nije razmotrio mogućnost da se okrivljeni ne izda Republici Rumuniji shodno članu 548. stav 2. ZKP s obzirom da se ne radi o licu koje uživa pravo azila u Republici Srbiji, a ne stoje ni ozbiljni razlozi da se veruje da će u državi koja traži izručenje biti izložen nehumanom postupanju ili torturi. Stoga se navodima žalbe ne dovodi u sumnju pravilnost pobijanog rešenja pa je Vrhovni sud rukovođen izloženim razlozima na osnovu člana 401. stav 3. ZKP odlučio kao u izreci ovog rešenja.

 

Predsednik veća

sudija,

Novica Peković, s.r.

 

Zapisničar,

Mila Banduka, s.r.

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

 

SR