Kzu 78/09

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Kzu 78/09
07.05.2009. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Dragana Jocića, Zorana Tatalovića i Zorana Savića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog Sibina Trejkića, zbog krivičnog dela ubistva iz člana 47. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srbije i dr., odlučujući o zahtevu osuđenog za vanredno ublažavanje kazne izrečene pravnosnažnom presudom Okružnog suda u Zaječaru K. 63/98 od 29.12.1998. godine, u sednici veća održanoj 7.5.2009. godine, doneo je

P R E S U D U

USVAJA SE, zahtev osuđenog Sibina Trejkića, za vanredno ublažavanje kazne, pa se PREINAČAVA, pravnosnažna presuda Okružnog suda u Zaječaru K. 63/98 od 29.12.1998. godine, u delu odluke o kazni, tako, što Vrhovni sud Srbije, zadržavajući kao pravilno utvrđene kazne zatvora: od 12 godina, zbog izvršenog krivičnog dela ubistva iz člana 47. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srbije i od 5 godina zbog izvršenog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 47.stav 1. Krivičnog zakona Republike Srbije u vezi člana 19. Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije, Sibina Trejkića osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru, od 29.9.1998. godine, pa nadalje, kao i vreme od dve godine i tri meseca po rešenju o amnestiji Okružnog suda u Zaječaru Kv. 52/01 od 1.3.2001.godine kojim je oslobođen od izvršenja 15% izrečene kazne zatvora.

O b r a z l o ž e nj e

Pravnosnažnom presudom Okružnog suda u Zaječaru K. 63/98 od 29.12.1998. godine, Sibin Trejkić, oglašen je krivim zbog izvršenog krivičnog dela ubistva iz člana 47. stav 1. KZ RS, za koje mu je utvrđena kazna zatovra u trajanju od 12 godina i zbog izvršenog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 47. stav 1. KZ RS u vezi stava 19. KZ SRJ za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju, od pet godina, pa je osuđen, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju, od 15 godina u koju mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru od 29.9.1998.godine pa nadalje.

Osuđeni Sibin Trejkić podneo je zahtev za vanredno ublažavanje kazne.

Vrhovni sud je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta sa zahtevom osuđenog i obrazloženim predlogom prvostepenog suda, kao i predlogom Republičkog javnog tužioca Srbije, datog u podnesku Ktr.I 542/09 od 12.2.2009.godine, da se zahtev odbije, pa je našao:

Zahtev je osnovan.

Prema članu 415. Zakonika o krivičnom postupku, ublažavanje pravnosnažno izrečene kazne, koja nije izvršena, odnosno izdržana, dozvoljeno je kada se po pravnosnažnosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kada se izricala presuda ili sud za njih nije znao iako su postojale, a one bi očigledno dovele do blaže osude.

Osuđeni Sibin Trejkić je u podnetom zahtevu kao nove okolnosti od uticaja za izricanje blaže kazne od odmerene pravnosnažnom presudom za koje sud nije znao prilikom izricanja presude, naveo: da je teško oboleo, da mu je na izdržavanju kazne zatvora vršena operacija srca, kojom prilikom mu je ugrađen bajpas, da boluje od bronhijale astme, sa trajnim oštećenjem pluća od 16%, da je slabo pokretan i da većinu vremena provodi u krevetu, da je stalno pod terapijama, pa je predložio usvajanje zahteva. Uz zahtev je priložena pismena dokumentacija, lekarski izveštaji i to: lekarski izveštaj Zdravstvene službe KPZ Niš od 16.3.2009.godine, otpusne liste sa epikrizom Zdravstvene ustanove Klinički centar Niš Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu Knez Selo od 23.2.2009., 27.1.2009., 23.9.2008., 14.12.2008., 26.12.2008., 12.11.2008., 9.3.2009.,

6.8.2008. i 29.8.2008.godine, otpusna lista Specijalne zatvorske bolnice Beograd od 5.3.2008. godine i lekarski izveštaj Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju Gamzigrad od 20.11.2007. godine, na osnovu kojih je izvršeno medicinsko veštačenje putem veštaka interniste kardiologa dr Nataše Radulović.

Po nalaženju Vrhovnog suda, teško zdravstveno stanje osuđenog Sibina Trejkića, zbog stalnog pogoršanja to jest akutizacije osnovne bolesti – hronične opstruktivne bolesti pluća, uprkos redovnom uzimanju propisane terapije od strane pulmologa, predstavlja novu okolnost koja bi da je bila poznata sudu u redovnom krivičnom postupku, prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji, a imajući u vidu i ostale utvrđene olakšavajuće okolnosti , očigledno dovela do blaže osude.

Iz iznetih razloga, Vrhovni sud je našao da su se u konkretnom slučaju stekli uslovi za vanredno ublažavanje kazne osuđenom Sibinu Trejkiću, shodno članu 415. ZKP-a, pa je na osnovu člana člana 417. stav 1. i 6. ZKP-a, preinačena pravnosnažna presuda Okružnog suda u Zaječaru K. 63/98 od 29.12.1998.godine, u delu odluke o kazni, tako što je Vrhovni sud zadržavajući kao pravilno utvrđene kazne od 12 i 5 godina zatvora, zbog navedenih krivičnih dela, kao u izreci ove presude, Sibina Trejkića osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru, kao i vreme po rešenju o amnestiji Okružnog suda u Zaječaru Kv.52/01 od 1.3.2001.godine, kao u izreci presude, nalazeći da je izrečena kazna srazmerna težini izvršenih krivičnih dela i krivici osuđenog, te da je nužna ali i dovoljna za ostvarenje zakonom propisane svrhe kažnjavanja iz člana 42. KZ, kako u odnosu na osuđenog tako i na planu generalne prevencije.

Zapisničar,                                                                                                                                        Predsednik veća

Olgica Kozlov,s.r.                                                                                                                           sudija, Dragomir Milojević,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Olivera Strugarević