Przz 36/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; saobraćajni prekršaji

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Przz 36/2013
14.11.2013. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca PTZ.br.290/13 od 07.10.2013. godine, protiv pravnosnažnog rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Čačku 2-Up.br.1195/12 od 19.11.2012. godine i presude Prekršajnog suda u Čačku 3 Pru.br.3/13 od 24.07.2013. godine, u predmetu prekršaja, u javnoj sednici veća održanoj dana 14.11.2013. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se UVAŽAVA, UKIDAJU SE rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava u Čačku 2-Up.br.1195/12 od 19.11.2012. godine i presuda Prekršajnog suda u Čačku 3 Pru.br.3/13 od 24.07.2013. godine, i predmet vraća prvostepenom organu na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Prekršajnog suda u Čačku 3 Pru.br.3/13 od 24.07.2013. godine, uvažena je žalba okrivljenog Ć.S. iz G., i preinačeno rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Policijska uprava u Čačku 2-Up.br.1195/12 od 19.11.2012. godine, samo u delu odluke o kazni, tako što Prekršajni sud u Čačku za prekršaj iz člana 328. stav 2. tačka 24. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima okrivljenog Ć.S. iz G., osuđuje na novčanu kaznu u iznosu od 50.000,00 dinara, koju je dužan da plati u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja. Ako okrivljeni ne plati kaznu u navedenom roku istu će nadležni prekršajni sud shodno članu 37. Zakona o prekršajima, zameniti u kaznu zatvora računajući svakih započetih 1.000,00 dinara u jedan dan zatvora. Rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava u Čačku 2-Up.br.1195/12 od 19.11.2012. godine, okrivljeni Ć.S. iz G. oglašen je krivim što je u svojstvu preduzetnika dana 26.07.2012. godine u 10,25 časova, dozvolio vozaču da njegov vozač Ć.M. u P. na magistralnom putu M-5, Opština Čačak, upravlja taksi vozilom reg. oznake ..., a da tom prilikom imenovani vozač nije posedovao lekarsko uverenje, odnosno nije se podvrgao zdravstvenom pregledu vozača, pa je za učinjeni prekršaj iz člana 328. stav 2. tačka 24.

Przz 36/2013

- 2 -

Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 dinara. Ako okrivljeni ne plati kaznu u navedenom roku, istu će nadležni prekršajni sud shodno članu 37. Zakona o prekršajima, zameniti u kaznu zatvora računajući svakih započetih 1.000,00 dinara u jedan dan zatvora, a ostatak će se naplatiti prinudnim putem. Istim rešenjem okrivljeni je obavezan da na ime troškova prekršajnog postupka plati iznos od 1.000,00 dinara pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Protiv navedenog rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Čačku i presude Prekršajnog suda u Čačku, Republički javni tužilac je podigao zahtev za zaštitu zakonitosti zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 1. tačka 15. u vezi člana 241. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima. U zahtevu navodi da ni prvostepeno rešenje, kao ni pobijana presuda ne sadrže razloge o obliku vinosti okrivljenog a kako je krivica bitno obeležje svih prekršaja, to je prvostepeni prekršajni organ morao, ako ne u izreci, ono makar u obrazloženju svoje odluke dati razloge o obliku vinosti okrivljenog. Prekršajni sud je odlučujući o žalbi branioca okrivljenog, postupio suprotno odredbi člana 241. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima, jer nije ispitao prvostepenu odluku po službenoj dužnosti u smislu utvrđivanja oblika vinosti okrivljenog, te time nije otklonio bitnu povredu, čineći time i sam istu bitnu povredu Zakona o prekršajima, a sve na štetu okrivljenog. Predlaže da sud zahtev uvaži, ukine pobijanu presudu i predmet vrati prekršajnom organu na ponovni postupak i odlučivanje.

Vrhovni kasacioni sud je, obavestio o sednici veća Republičkog javnog tužioca, koji, iako uredno obavešten, nije pristupio.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijano rešenje i presudu u smislu člana 266. stav 1. Zakona o prekršajima, Vrhovni kasacioni sud je našao:

Zahtev je osnovan.

Republički javni tužilac osnovano zahtevom za zaštitu zakonitosti ukazuje da su rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Policijske uprave u Čačku 2-Up.br.1195/12 od 19.11.2012. godine i presuda Prekršajnog suda u Čačku 3 Pru.br.3/13 od 24.07.2013. godine, donete uz bitne povrede odredaba prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 1. tačka 15. u vezi člana 241. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima. Ovo stoga, jer ni u izreci ni u obrazloženju prvostepenog prekršajnog rešenja nisu dati razlozi o obliku vinosti, a s obzirom da je krivica bitno obeležje prekršaja saglasno članu 19. u vezi člana 2. Zakona o prekršajima, što ukazuje na obavezu označavanja oblika vinosti u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke. Prvostepeni prekršajni organ je propuštajući da navede razloge o obliku vinosti učinio bitnu povredu prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 1. tačka 15. Zakona o prekršajima, a prekršajni sud odlučujući o žalbi okrivljenog nije ovu bitnu povredu otklonio, čime je postupio suprotno odredbi člana 241.

Przz 36/2013

- 3 -

stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima i time i sam učinio istu bitnu povredu Zakona o prekršajima.

Sa iznetih razloga Vrhovni kasacioni sud je našao da je podneti zahtev osnovan, pa je na osnovu člana 266. stav 3. Zakona o prekršajima, odlučio kao u izreci presude, s tim što je u ponovnom postupku prvostepeni prekršajni organ dužan da postupi po članu 269. ovog Zakona.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU dana 14.11.2013. godine, Przz 36/2013

Zapisničar, Predsednik veća - sudija Rajka Milijaš,s.r. Vera Pešić,s.r.