Przz 41/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti (uvažavanje zahteva); saobraćajni prekršaji

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Przz 41/2013
14.11.2013. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca PTZ.br.335/13 od 29.10.2013. godine, protiv pravnosnažne presude Prekršajnog suda u Vranju I-2 Pru.br.172/13 od 01.10.2013. godine, u predmetu prekršaja, u javnoj sednici veća održanoj dana 14.11.2013. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se UVAŽAVA, UKIDA SE presuda Prekršajnog suda u Vranju I- 2 Pru.br.172/13 od 01.10.2013. godine i predmet vraća Prekršajnom sudu u Vranju na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e

Prvim stavom izreke u presudi Prekršajnog suda u Vranju I-2 Pru.br.172/13 od 01.10.2013. godine odbijena je žalba okrivljenog pravnog lica JP ''Direkcija za razvoj i izgradnju grada Vranja'' iz Vranja i potvrđeno rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijska uprava Vranje Up.br.501/12 od 01.08.2013. godine. Drugim stavom pobijane presude odbačena je žalba okrivljenog odgovornog lica D.S. iz V., izjavljena na rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, PU Vranje Up.br.501/12 od 01.08.2013. godine, kao neblagovremena. Prvostepenim rešenjem o prekršaju od 01.08.2013. godine okrivljeno pravno lice JP ''Direkcija za izgradnju grada Vranja'' iz Vranja i odgovorno lice D.S. iz V. su oglašeni krivim za učinjeni prekršaj iz člana 326. st. 1. i 2. tačka 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i izrečena im je novčana kazna, okrivljenom pravnom licu u iznosu od 150.000,00 dinara, a okrivljenom odgovornom licu u iznosu od 9.000,00 dinara, sa obavezom plaćanja troškova prekršajnog postupka u iznosu od po 1.000,00 dinara.

Protiv navedene pobijane presude, Republički javni tužilac je podigao zahtev za zaštitu zakonitosti zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 1. tačka 15. Zakona o prekršajima. U zahtevu

Przz 41/2013

- 2 -

navodi da su razlozi nejasni a da o odlučnim činjenicama postoji znatna protivurečnost između onoga što se u razlozima odluke navodi o sadržini isprava i samih tih isprava koje se nalaze u spisima predmeta. Navodi u obrazloženju drugostepene odluke su netačni a postoji i znatna protivurečnost između istih i isprava koje se nalaze u spisima predmeta. Zaključivanje iz pobijane presude da je okrivljenom odgovornom licu prvostepeno rešenje uručeno dana 07.08.2013. godine, a da je žalbu predao 12.09.2013. godine, po proteku zakonskog roka, se ne može prihvatiti kao pravilno jer iz spisa predmeta proizilazi da je okrivljeni dana 12.09.2013. godine izjavio žalbu preko pošte, koju je prvostepeni organ aktom br. 501/12 od 18.09.2013. godine dostavio Prekršajnom sudu u Vranju na odlučivanje sa naznakom da je žalba blagovremena, dozvoljena i izjavljena od strane ovlašćenog lica. Predlaže da sud zahtev uvaži, ukine pobijanu presudu i predmet vrati istom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

Vrhovni kasacioni sud je, obavestio o sednici veća Republičkog javnog tužioca, koji iako uredno obavešten nije pristupio.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijanu i prvostepenu presudu u smislu člana 266. stav 1. Zakona o prekršajima, Vrhovni kasacioni sud je našao:

Zahtev je osnovan.

Republički javni tužilac osnovano zahtevom za zaštitu zakonitosti ukazuje da je pobijana presuda doneta uz bitne povrede odredaba prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 1. tačka 15. Zakona o prekršajima, jer o odlučnim činjenicama postoji znatna protivurečnost između onoga što se u razlozima pobijane presude navodi sa dokazima u spisima. Ovo stoga što se u obrazloženju pobijane presude navodi da se veće nije upuštalo u osnovanost žalbe odgovornog lica, jer je razmatrajući žalbu i spise predmeta, uvidom u povratnicu utvrdilo da je okrivljenom i prvostepeno rešenje PU Vranje uručeno dana 07.08.2013. godine, a da je žalbu predao dana 12.09.2013. godine, nakon proteka roka od 8 dana, koji je predviđen u članu 228. stav 2. Zakona o prekršajima. Kako je žalba podneta po isteku roka od 8 dana od dana dostavljanja rešenja veće je žalbu odbacilo kao neblagovremenu. Međutim, navedeni razlozi su znatno protivurečni sadržini dokaza koji se nalaze u spisima. Prema povratnici u spisima predmeta prvostepeno rešenje je uručeno okrivljenom odgovornom licu, S.D. dana 04.09.2013. godine. Iz spisa predmeta takođe proizilazi da je okrivljeno odgovorno lice S.D. dana 12.09.2013. godine izjavio žalbu na rešenje prvostepenog organa preko pošte, koju je prvostepeni organ kao blagovremenu, dozvoljenu i izjavljenu od strane ovlašćenog lica dostavio Prekršajnom sudu u Vranju na odlučivanje.

Kod ovakvog stanja u spisima Vrhovni kasacioni sud nalazi da je pogrešno zaključivanje iz pobijane presude da je okrivljeno pravno lice izjavilo žalbu nakon proteka zakonskog roka od 8 dana od dana prijema prvostepenog rešenja, na šta se osnovano u zahtevu ukazuje.

Przz 41/2013

- 3 -

U ponovnom postupku, Prekršajni sud u Vranju je dužan da otkloni navedenu bitnu povredu odredaba Zakona o prekršajima, raspravi pitanja na koja mu je ukazano ovom presudom saglasno članu 269. istog zakona i o obe žalbe okrivljenih odluči jednom odlukom saglasno članu 385. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku, koji se shodno primenjuje na osnovu člana 227. Zakona o prekršajima.

Sa iznetih razloga ovaj sud je našao da je podneti zahtev osnovan, pa je na osnovu člana 266. stav 3. Zakona o prekršajima, odlučio kao u dispozitivu presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU dana 14.11.2013. godine, Przz 41/2013

Zapisničar, Predsednik veća - sudija Rajka Milijaš,s.r. Vera Pešić,s.r.