Rž1 u 83/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; značaj slučaja za podnosioca predstavke

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up 83/2019
02.07.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz ..., ul. ... broj .., čiji je punomoćnik Mihailo Pavlović, advokat iz ..., ul. ..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 163/2019 od 06.06.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, doneo je 02.07.2019. godine, bez ispitnog postupka

R E Š E NJ E

ODBIJA SE žalba predlagača i potvrđuje rešenje Upravnog suda R4 u 163/2019 od 06.06.2019. godine.

ODBIJA SE kao neosnovan zahtev predlagača za naknadu troškova postupka.

O b r a z l o ž e nj e

Predlagač je 14.06.2019. godine podneo Vrhovnom kasacionom sudu, preko Upravnog suda, žalbu protiv rešenja Upravnog suda R4 u 163/2019 od 06.06.2019. godine, kojim je odbijen njegov prigovor radi ubrzanja postupka u predmetu Upravnog suda 21U 2749/19. Predlagač ističe da Upravni sud nije uzeo u obzir činjenicu da je od iniciranja upravnog postupka pa do podnošenja prigovora radi ubrzanja postupka protekao rok od oko godinu dana u kome nije odlučeno o njegovom zahtevu za povraćaj dvostruko plaćenog iznosa takse u visini od 5.000,00 dinara Republičkom geodetskom zavodu – Službi za katastar nepokretnosti. Predlaže da Vrhovni kasacioni sud usvoji njegovu žalbu i preinači ožalbeno rešenje tako što će usvojiti prigovor radi ubrzanja postupka, utvrditi da je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku, naložiti Upravnom sudu da, u roku od tri dana od dana prijema odluke, odluči po tužbi zbog ćutanja uprave u predmetu 21-U 2749/19 i predlagaču dosuditi opredeljene troškove postupka.

Odlučujući o žalbi predlagača na osnovu odredaba čl. 16, 17. i 20. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“ 40/15) i člana 30. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku („Službeni glasnik SRS“ 25/82, „Službeni glasnik RS“ 6/15), Vrhovni kasacioni sud je ispitao pobijano rešenje primenom odredbe člana 386. u vezi člana 402. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ 72/11 i 55/14) i zaključio da je žalba neosnovana.

O žalbi je odlučivao sudija određen Godišnjim rasporedom poslova u sudu u smislu odredbe člana 16. stav 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojom odredbom je predviđeno da predsednik neposredno višeg suda može Godišnjim rasporedom poslova da odredi jednog sudiju ili više sudija da, pored njega, vode postupak i odlučuju po žalbama.

U postupku nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz odredbe člana 374. stav 2. tač. 1, 2, 3, 5, 7. i 9. Zakona o parničnom postupku, na koju Vrhovni kasacioni sud pazi po službenoj dužnosti.

Iz spisa predmeta Upravnog suda 21U 2749/19 i R4 u 163/19 utvrđene su sledeće činjenice: da je predlagač, u svojstvu tužioca, podneo dana 22.02.2019. godine Upravnom sudu tužbu protiv tuženog Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Stari Grad, zbog nedonošenja rešenja o povraćaju dvostruko plaćene takse za upis prava svojine u iznosu od 5.000,00 dinara po zahtevu od 14.06.2018. godine; da je Upravni sud dopisom od 29.03.2019. godine tražio od tuženog da dostavi odgovor na tužbu sa spisima predmeta; da je u fazi pripremnog postupka predlagač dana 29.05.2019. godine podneo prigovor radi ubrzanja postupka u ovom predmetu.

Odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da svako ima pravo da nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i optužbama protiv njega.

Odredbom člana 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku propisano je da pri odlučivanju o pravnim sredstvima kojim se štiti pravo na suđenje u razumnom roku uvažavaju se sve okolnosti predmetnog suđenja, pre svega, složenost činjeničnih i pravnih pitanja, celokupno trajanje postupka i postupanje suda, javnog tužilaštva ili drugog državnog organa, priroda ili vrsta predmeta suđenja ili istrage, značaja predmeta suđenja ili istrage po stranku, ponašanje stranke tokom postupka, posebno poštovanje procesnih prava i obaveza, zatim poštovanje redosleda rešavanja predmeta i zakonski rokovi za zakazivanje ročišta i glavnog pretresa i izradu odluke.

Imajući u vidu sve činjenice i okolnosti ovog slučaja, po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, pravilno je postupio Upravni sud kada je odbio prigovor predlagača radi ubrzanja postupka u predmetu tog suda 21U 2749/19, jer je upravni spor započeo podnošenjem tužbe 22.02.2019. godine, a upravni postupak podnošenjem zahteva predlagača od 14.06.2018. godine, pa ukupno trajanje upravnog postupka i upravnog spora za sada ne opravdavaju tvrdnju predlagača da mu je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Naime, slučajevi koji, prema svim okolnostima, imaju poseban značaj za podnosioca prigovora ili za njega postoji rizik zbog odugovlačenja postupka, zahtevaju naročitu marljivost u postupanju, odnosno posebnu i izuzetnu hitnost, gde se i realno kraće vreme trajanja postupka može smatrati nerazumnim. Ako je sud preopterećen nerešenim predmetima, izgrađeni standardi Evropskog suda za ljudska prava nalažu da se predmeti tada rešavaju po prioritetu ili po posebnom značaju za podnosioca, a ne po redosledu prijema predmeta u sud. U ovom konkretnom slučaju, predmet koji se odnosi na povraćaj administrativne takse u iznosu od 5.000,00 dinara nema prioritetni značaj zbog koga bi predmet trebalo prekoredno rešavati bez obzira na činjenicu što se radi o tužbi zbog ćutanja uprave.

Zbog svega izloženog, Vrhovni kasacioni sud je, na osnovu odredbe člana 17. st. 1. i 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, odbio žalbu predlagača.

Vrhovni kasacioni sud je odbio i zahtev predlagača za naknadu troškova postupka, na osnovu odredbe člana 30. stav 2. Zakona o vanpparničnom postupku shodnom primenom odredbe člana 153. stav 1. Zakona o parničnom postupku, imajući u vidu da predlagači nisu uspeli u postupku.

Sudija

Katarina Manojlović Andrić, s.r.

Pouka o pravnom leku.

Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba

u smislu člana 21. Zakona o zaštiti prava

na suđenje u razumnom roku.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić